Monday, February 8, 2021

UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch thi tuyển 131 chỉ tiêu công chức năm 2021

Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngày 03/02/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 376/KH-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021.
Tài liệu ôn thi công chức các bạn xem chi tiết tại đây
Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính của ngày làm việc từ ngày 17/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2021. Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp vào sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện đó hoặc nộp tại Sở Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu chính. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
Địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tại Trường Cao đẳng Hải Dương.Tổ chức chấm thi xong trước ngày 02/5/2021;
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc thi tuyển công chức nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế được phê duyệt.

Người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký tuyển dụng, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được

Việc thi tuyển công chức phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển theo vị trí việc làm còn thiếu của từng sở, ban, ngành (sau đây gọi chung là sở); UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện).

2.  Phạm vi thi tuyển

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức, cụ thể:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo quy định;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Chỉ tiêu thi tuyển

Thi tuyển số công chức theo vị trí việc làm còn thiếu so với biên chế được giao tại các sở và UBND cấp huyện có nhu cầu đề nghị thi tuyển:

Số chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021: 1.406 chỉ tiêu.

Số công chức có mặt đến 31/12/2020: 223 người.

Số lượng biên chế chưa sử dụng: 183 chỉ tiêu.

Số chỉ tiêu biên chế công chức đề nghị thi tuyển năm 2021: 131 chỉ tiêu

6. Nội dung và hình thức thi tuyển

Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại Điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Kết quả thi vòng 1 thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi; không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hình thức thi: Thi viết.

Thang điểm: 100 điểm.

Thời gian thi: 180 phút.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức: Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

8.3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức

Thành phần Hội đồng tuyển dụng có 07 thành viên, gồm:

Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Nội vụ;

Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức tham mưu về công tác

tuyển dụng công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ;

Các Ủy viên khác là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 2 Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng vào ngày 19/3/2021.

8.4. Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng

Căn cứ nhiệm vụ, quyển hạn của Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng (Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Tổ thư ký giúp việc, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi,

…) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nhiệm vụ và quyền hạn các Ban giúp việc Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

9. Thành lập Ban giám sát

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển. Ban giám sát có 05 thành viên là công chức của một số sở, ban, ngành. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám sát kỳ thi tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thời gian thành lập vào ngày 19/3/2021.

10.  Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; thành viên là một số công chức của Sở Nội vụ. Thời gian thành lập vào ngày 22/3/2021.

11.  Tổ chức thi tuyển

11.1 Công tác chuẩn bị

Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Thời gian trước ngày 30/3/2021;

Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1; đồng thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Thời gian thực hiện xong trước ngày 01/4/2021.

Hội đồng thi tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi; sơ đồ, vị trí các phòng thi; nội quy, hình thức, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm thi. Thời gian vào ngày 05/4/2021.

Khai mạc kỳ thi: Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Thời gian: 14 giờ ngày 09/4/2021 .

Tổ chức các cuộc họp Ban coi thi, cách bố trí sắp xếp trong phòng thi, cách tổ chức thi tại vòng 1 thực hiện theo các Điều 15, Điều 16, Điều 17 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

11.2. Địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thi:

Địa điểm khai mạc: Trường Cao đẳng Hải Dương;

Địa điểm tổ chức thi vòng 1 và vòng 2: Trường Cao đẳng Hải Dương. Số 42, đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

11.3. Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (vòng 1)

Tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính vào ngày 10/4/2021, thi phần thi Ngoại ngữ và phần thi Kiến thức chung; thông báo kết quả điểm thi ngay sau khi làm bài thi.

11.4. Tổ chức thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

Hội đồng thi tuyển lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2. Thời gian xong trước ngày 14/4/2021;

Tổ chức thi viết: Thời gian thi từ 8 giờ sáng ngày 24/4/2021;

Tổ chức chấm thi: Xong trước ngày 02/5/2021;

Thông báo cho các thí sinh kết quả chấm thi: Xong trước ngày 03/5/2021;

Nhận đơn phúc khảo: Từ 7 giờ 30 phút ngày 04/5/2021 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 18/5/2021;

Chấm phúc khảo xong trước ngày 20/5/2021; thông báo kết quả chấm phúc khảo cho các thí sinh có đơn phúc khảo xong trước ngày 22/5/2021;

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức; giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định tuyển dụng công chức. Thời gian xong trước ngày 01/6/2021.

Nguồn: haiduong.gov.vn


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: