Monday, March 23, 2020

UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh đã có Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020.
Kế hoạch nhằm tổ chức tuyển dụng công chức để bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, bảo đảm năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố là 53 công chức loại C (ngạch chuyên viên và tương đương). Người đăng ký dự tuyển phải có trình độ tốt nghiệp Đại học (trong và ngoài nước), đúng ngành hoặc chuyên ngành cần tuyển, có năng lực, khả năng đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí việc làm dự tuyển.
Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, gồm vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy và vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Thời gian thi tuyển sẽ được Sở Nội vụ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan Sở Nội vụ; nhận phiếu dự tuyển trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo.
UBND tỉnh yêu cầu việc thi tuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chỉ tiêu biên chế của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo số lượng, chất lượng và đúng đối tượng.
Việc tuyển dụng công chức phải trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.
Thông tin chi tiết:
Nguồn: quangbinh.gov.vn


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: