Saturday, February 29, 2020

Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể môn nghiệp vụ chuyên ngành miễn phí - Phần 2

Tại phần 2 này congchuc24h.com giới thiệu với các bạn tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi khối Đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố ôn tập 02 chuyên đề::
- Chuyên đề 1: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Một số nội dung các bạn có thể tham khảo trước
Chuyên đề 1:
Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội đã có vai trò rất quan trọng trong việc động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh thống nhất nước nhà; trong sự hình thành, xây dựng và củng cố Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam. Hiến pháp năm 2013 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” .
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa XI) đã chỉ rõ: “Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, tình hình cụ thể của từng giai tầng xã hội, trong từng giai đoạn cách mạng’’ . 
I. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM
1. Tính chất, đặc điểm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Việt Nam
Hiện nay, có 5 tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Các tổ chức chính trị - xã hội này là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
............
Chuyên đề 2:
I. NỘI DUNG QUY ĐỊNH SỐ 212-QĐ/TW, NGÀY 30-12-2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
Chương I
 QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy định này điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của:
1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, liên đoàn lao động, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh).
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, liên đoàn lao động, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất và công đoàn khác trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh (gọi chung là cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện).
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức
1. Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các tổ chức, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, trùng lắp. Không nhất thiết tổ chức của cơ quan chuyên trách cấp tỉnh cũng phải giống như cấp Trung ương. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức và quy mô từng địa phương; không nhất thiết các địa phương phải giống nhau.
 2. Ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh quyết định tổ chức các bộ phận tham mưu, giúp việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phù hợp với tình hình, đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương theo nguyên tắc:
- Bảo đảm cho các tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức đó và quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan. 
- Tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối trực thuộc (gọi chung là ban). Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể có nhiều hơn nhưng không quá 02 ban; tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An không quá 01 ban so với quy định khung tại Chương II Quy định này. Ban có dưới 10 người được bố trí trưởng ban và 1 phó trưởng ban; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng ban.
..........
Tài liệu gồm 2 chuyên đề trên được chia sẻ miễn phí tại link bên dưới! Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về) Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: