Friday, February 28, 2020

Tài liệu ôn thi công chức khối Đảng Đoàn thể môn nghiệp vụ chuyên ngành miễn phí - Phần 1

Tại phần 1 này congchuc24h.com giới thiệu với các bạn tài liệu môn nghiệp vụ chuyên ngành ôn thi khối Đảng Đoàn thể của các thí sinh đăng ký dự thi vào ngạch chuyên viên ở các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp huyện, cấp tỉnh ôn tập 02 chuyên đề:
- Chuyên đề 1: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng. Tại chuyên đề này bao gồm 2 phần chính đó là:
     + Phần thứ nhất: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC  LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
     + Phần thứ 2: Phần thứ hai MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY
- Chuyên đề 2: Một số quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện bao gồm các chuyên đề:
Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn!
Một số trang các bạn có thể tham khảo trước:
Chuyên đề 1:
Phần thứ nhất
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN 
1. Một số vấn đề về lý luận
- “Đảng cầm quyền” là khái niệm dùng trong khoa học chính trị, chỉ một đảng chính trị đại diện cho một giai cấp đang nắm giữ và lãnh đạo chính quyền để điều hành, quản lý đất nước nhằm trước hết phục vụ lợi ích của giai cấp mình. 
- Khái niệm “Đảng cầm quyền” lần đầu tiên được V.I.Lênin nêu ra. Sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng thuật ngữ này để nói về vai trò cầm quyền của Đảng như: Đảng giành được chính quyền, Đảng nắm chính quyền, Đảng lãnh đạo chính quyền, Đảng cầm quyền. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một đảng cầm quyền”. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội toàn quốc lần thứ X, XI thông qua cũng ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền”. 
- Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng khi chưa giành được chính quyền và khi đã giành được chính quyền rất khác nhau:
  + Khi chưa có chính quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng chủ yếu là các tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng đến các hội, đoàn thể, quần chúng “cốt cán”, thậm chí đến từng người dân; từ đó tổ chức nhân dân thực hiện. Lúc này, quan hệ của Đảng với Nhân dân là quan hệ máu thịt; mọi sự xa rời Nhân dân đều dẫn đến tổn thất cho cách mạng, cho sinh mệnh của tổ chức đảng và đảng viên. Trong điều kiện chưa có chính quyền, trong Đảng không có điều kiện để phát sinh tệ quan liêu, ức hiếp quần chúng. 
  + Khi Đảng đã có chính quyền thì chính quyền là công cụ mạnh mẽ, sắc bén nhất để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. Lúc này, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhân dân, Đảng lãnh đạo chính quyền (Nhà nước) thể chế hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch và tổ chức thực hiện. Lúc này, Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo chính quyền và thông qua chính quyền để nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 
2. Thuận lợi và nguy cơ đối với một Đảng duy nhất cầm quyền
Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ bên trong rất nguy hiểm. Cụ thể là:
a) Những thuận lợi
...........
Chuyên đề 2:
I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHO TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, HUYỆN ỦY, QUẬN ỦY, THỊ ỦY, THÀNH ỦY TRỰC THUỘC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY
1. Nội dung Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ.
2. Cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ trong Quy định này, gồm: Văn phòng, ban tổ chức, cơ quan uỷ ban kiểm tra, ban tuyên giáo, ban dân vận, ban nội chính.
Ngoài các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ nêu trên, khi Bộ Chính trị quyết định thành lập thêm cơ quan khác, Ban Bí thư sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cho cơ quan đó.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức
1. Bảo đảm tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tỉnh uỷ; không chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc.
2. Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; không nhất thiết cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương có vụ, cục... nào thì ở cấp tỉnh cũng có tổ chức tương ứng; mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; không nhất thiết tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ ở các địa phương phải giống nhau. 
3. Thực hiện thống nhất văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ. Các công việc về hành chính nội bộ (nếu cần) của các cơ quan tham mưu, giúp việc do lãnh đạo cơ quan phân công kiêm nhiệm phù hợp với tình hình cụ thể.
4. Đầu mối bên trong của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ do ban thường vụ tỉnh uỷ quyết định trên cơ sở: 
- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và định hướng khung của Quy định này.
- Tổng số biên chế được các cấp có thẩm quyền giao.
- Tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương). Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.
5. Tổng số cấp phó của các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ không quá 15 người; Thành uỷ Hà Nội và Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh không quá 18 người. Số lượng cụ thể cấp phó của mỗi cơ quan do ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ xem xét, quyết định.
6. Biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc do ban thường vụ tỉnh uỷ xem xét, quyết định trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm đã được phê duyệt; bảo đảm tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị.
.........
Tài liệu gồm 2 chuyên đề trên được chia sẻ miễn phí tại link bên dưới! Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về) Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
40 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: