Wednesday, January 15, 2020

Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyển dụng công chức năm 2020

Tài liệu ôn thi công chức ngành tòa án xem chi tiết tại link này Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-TDCC ngày 15/10/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương về tuyển dụng công chức và Công vãn số 937/TANDTC - TCCB ngày 26/11/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đồng ý cho Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương được tuyển dụng công chức, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau:
I. Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu làm việc tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai câp tỉnh Hải Dương, gồm:
- Thư ký viên: 08 chỉ tiêu.
- Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.
II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng
1. Những ngưò’i có đủ các điều kiện, tiều chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phẩn xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chât chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không có vi phạm quy định của Đảng về bảo về chính trị nội bộ;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- về trình độ chuyên môn:
+ Đối với ngạch Thư ký viên: Tot nghiệp đại học chuyên ngành Luật hệ chính quy trở lên;
+ Đối với ngạch Kế toán viên: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toái^ Tài chính hệ chính quy trở lên.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 
24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam;
- Có chúng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
2. Những người sau đây không được dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.
III. Hình thức tuyển dụng và nội dung thi tuyển
1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức thi tuyển.
2. Nội dung thi tuyển: Kỳ thi tuyển dụng công chức được thực hiện thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm
- Thi trắc nghiệm được thực hiệu trên giấy, gồm 03 phần:
Phần I: Môn Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Tòa án nhân dân, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Môn ngoại ngữ 30 câu hỏi Tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;
Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường họp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Mien phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường họp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi viết.
- Thang điểm: 100 điểm.
- Thời gian thi: 180 phút.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 diểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triến nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Xác định người trung tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng vơi điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường họp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hon là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương có thấm quyền quyết định người trúng tuyển.
IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4 X 6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Đơn của người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển; 
- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
- Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh, sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ, Bảng điểm;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (đủ điều kiện, tiêu chuẩn) do cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- 05 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần thông báo;
- 02 Ảnh 4 X 6 cm nền trắng (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
- Các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
2. Thòi gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 01/01/2020 đến 16 giờ 30 ngày 03/02/2020.
- Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, số 148 đường Bà Triệu, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; SĐT: 0220.3890568 (không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện).
V. Thòi gian thi và Phí dự thi
- Kỳ thi tuyến dụng công chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương dự kiến tổ chức trong quý 1/2020.
- Phí dự thi tuyển công chức: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng), thí sinh nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ.
Nguồn: TAND tỉnh Hải Dương


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: