Tuesday, December 10, 2019

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức 2019

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
THÔNG BÁO
về việc tuyển dụng công chức năm 2020
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019, Tòa án nhân dân tinh Thái Bình thông báo thi tuyển 02 công chức (02 Thư ký Tòa án), cụ thể như sau:
I. ĐIÊU KIỆN ĐÃNG KÝ TUYÊN DỤNG
1. Người có đủ diều kiện sau dây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xẫ hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyên công chức:
a) Là công dân Việt Nam, có địa chi thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;
b) Từ dù 18 tuồi trở lên;
c) Có đủ sức khỏe dể thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe cùa co quan y tế có thầm quyền cấp, đồng thời phải đáp ứng các diều kiện:
⦁ về chiều cao: từ l,60m trở lên dối với nam và từ 1,52m trở lên dối vối nữ;
⦁ về cân nặng: từ 55kg trở lên dối vái nam vả từ 45kg trở lên đối với nữ;
⦁ Không có dị hình, dị tật, khuyểt tật.
d) Có đơn dự tuyển và cam kết chấp hành phân công công tác của co quan tuyển dụng; có lý lịch rõ ràng; phẩm chât, đạo dức tôt; lịch sử chinh trị cùa bản thân và gia đinh không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chinh trị nội bộ;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vói yêu cẩu vị trí tuyển dụng: có Bằng cừ nhân luật trở lên. Có chứng chi ngoại ngữ trình dộ bậc B trở lên hoặc chứng chi ngoại ngữ trinh độ bậc 2 (hoặc tưong đưong) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thong tư sô 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 cùa Bộ Giáo dục và dào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên; có chứng chi tin học Văn phòng hoặc chứng chi tin học trình dộ bậc B trở lên hoặc chứng chi tin học vói trinh dộ dạt chuẩn kỹ năng sir dụng công nghệ thông tin co bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cùa Bộ Thông tin vả truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sừ dụng công nghệ thông tin.
2. Những người sau dây không được dăng ký dự tuyển:
a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dSn sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dang chấp hành hoặc dã chấp hành xong bàn án, quyết dịnh về hình sự cùa Tòa án mà chưa dược xóa án tích, dang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính dưa vào co sô chữa bệnh, co sò giáo dục; bị co quan khác kỹ luật từ khiển trách trở lên hoặc dang trong thời gian bị xem xét kỳ luật.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỎ CHỨC TUYẾN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua thi tuyển.
2. Nội dung
Theo quy định tại khoản 4 diều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi trác nghiệm trên giấy.
⦁  Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:
+ Phẩn I: Kiến thức chung gồm 60 câu hôi về hệ thống chinh tri, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trưong, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ cùa công chức theo yêu cầu của vị tri việc làm dự tuyền. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi môn tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
+ Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.
⦁ Miễn phần thi ngoại ngữ môn tiếng Anh (vòng 1) đối với các trường hợp:
+ Có bằng tốt nghiệp dại học, sau đại học về ngoại ngữ môn tiếng Anh;
+ Có bẳng tốt nghiệp đại học, sau dại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp dại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng Anh tại Việt Nam.
⦁ Miễn phần thi tin học (vòng 1) dối với các trường hợp có bẳng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
⦁ Cách tinh diểm thi vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác djnh theo số câu trả lời đúng cho từng phằn thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy dịnh.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
⦁ Hình thức, thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.
⦁ Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu cùa chức danh công chức.
-Thang điểm: 100 điểm.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰTUYÉN, THỜI GIAN NHẬN HÒ SƠ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Phiếu dăng ký dự tuyển còng chúc (theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 - ghi rõ ngạch dự tuyển);
b) Bán sơ yếu lỹ lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền dịa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thòi hạn 30 ngày, tinh den ngày nộp hề sơ dự tuyển;
c) Đơn cũa người dự tuyển cam kết về việc chấp hành nghĩa vụ, quy định, sự phân công công tác cũa cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển;
d) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
d) Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân dược cơ quan có thẩm quyển cấp;
e) Bản sao (có chứng thực) các văn băng, chứng chi, kết quả học tập có liên quan;
g) Giấy chúng nhận sức khóe do cơ quan y tế có thầm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính dến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
h) 05 phong bì đã dán tem ghi rõ địa chi người nhận là người dự thi; 02 ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đãng ký dự tuyển);
k) Các loại giấy tờ do cơ quan có thẳm quyền cấp xác nhặn là đối tượng ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: Các loại giấy tờ trên được đựng trong túi đụng hồ sơ có kích c5 22x32cm, mặt ngoài có ghi “Hỗ sơ đăng ký dự thi công chức”, ghi rõ họ tên cùa người dược dự tuyển và thống kê các loạỹgiấy tờ bên trong hồ sợ theo quy định. Các bàn sao giây tờ khi đên nộp hô sơ phài mang theo bản chính đê đổi chiếu.
2. Thòi gian, địa điềm nhận hồ sơ
a) Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 04/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/01/2020.
b) Địa diêm nhặn hồ sơ dự thi: Phòng Tồ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dẵn tinh Thái Bình, số 76 dường Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phé Thái Bình, tinh Thái Bình.
c) Không trả lại hỗ sơ đối với thí sinh không trúng tuyên.
IV. THỜI GIAN THI TUYẾN, LỆ PHÍ DỰ THI
1. Thời gian thi tuyển:
Tồ chức ôn tập: Dự kiến tổ chức ngày 12/02/2020.
Tổ chức thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 02 nãm 2020.
Địa điểm: Trụ sờ TAND tinh Thái Bình, số 76 đường Kỳ Đọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tinh Thái Binh. Thời gian cụ thê TAND tinh Thái Bình sẽ thông báo cụ thể tới các thí sinh dự tuyẻn.
2. Lệ phí dự thi: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/người (Theo hướng dẫn tại Thông tự số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chinh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý vả sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng cõng chức, viên chức). Thí sinh nộp lệ phí dự thi khi nộp hồ sơ.
Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chi: Phòng Tồ chức cán bộ, Thanh tra và .Thi đua khen thưởng TAND tinh Thái Bình, số điện thoại 02273.841.310 (trong giở hành chính)./.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: