Monday, December 23, 2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng công chức làm việc tại các chi nhánh các tỉnh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại 09 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một sô đon vị tại NHNN Trung ương năm 2019 - 2020; cụ thể như sau:
1. Số lượng chỉ tiêu tuyên dụng tại từng đơn vị
Ghi chú:
Thông tin chi tiết về yêu cầu chuyên ngành đào tạo, xếp loại tốt nghiệp tương ứng với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Phụ lục 01 đính kèm.
Các thí sinh đào tạo tại nước ngoài có chuyên ngành đào tạo gần giống/tương đồng với chuyên ngành đào tạo trong thông báo tuyến dụng được nộp hồ sơ. Hội đồng tuyển dụng sẽ đảnh giá nội dung các môn học đê quyết định đồng ỷ hoặc không đồng ý cho phép thí sinh dự thi.
2. Điều kiện chung
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phan xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Tốt nghiệp Đại học theo đúng chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu về xếp loại tôt nghiệp của vị trí việc làm tại Mục 1 nêu trên (kể cả những thí sinh có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ);
- Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.
* Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau trở lên để thaỵ thế: IELTS 4.5; TOEFL450 (PBT), 133 (CBT), 45 (IBT); TOEIC 450; Chứng chỉ tiếng Anh khung A2 Châu Âu.
- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quỵ định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyên thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương có giá trị theo quy định. Thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin không phải nộp chứng chỉ Tin học.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong tuyến Dụng
Đổi tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể như sau:
“7. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức: 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quán đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiên bị nhiêm chắt độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động', được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thì tại vòng 2.
2. Trường hợp người dự thì tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chi được cộng điếm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này. ” 
4. Hồ sơ dự tuyên công chức
Hồ sơ dự tuyển công chức gồm có các thành phần như sau:
(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của NHNN www.sbv.gov.vn
(2) Bản photo (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thâm quyên) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại học và bằng tốt nghiệp sau đại học (nếu có); Bảng điểm của từng bậc đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) và chứng chỉ Tin học;
(3) Phiếu bổ sung thông tin thí sinh theo mẫu đăng tải trên website của NHNN tại địa chỉ www.sbv.gov. vn và các tài liệu kèm theo (Phụ lục 3);
(4) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
Lưu ý:
i) Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp và nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp chậm nhất cùng hồ sơ trúng tuyển (khi có kết quả dự kiến trúng tuyển).
ii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
iii) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đãng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện người trúng tuyển sử dụng vãn băng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gủi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 21/01/2020.
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
- Đối với thí sinh dự thi tuyển vào Chi nhánh tỉnh, thành phố: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trụ sở của NHNN Chi nhánh đãng ký dự tuyển. Ghi chú: địa chỉ của từng Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Đối với thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin tại NHNN Trung ương: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Phòng Tồng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, Phòng 410 tầng 4 nhà K, 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.
5.3. Lưu ý đối với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ:
Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào thứ Tư hàng tuần trong thời hạn nhận hồ sơ, buổi sáng từ 08h30 đến 11 hoo, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00; Riêng từ ngày 14/01 đến ngày 21/01/2020: tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên tục vào các ngày làm việc (buôi sáng từ 08h30 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h00).
5.4. Lưu ý đối với thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính:
Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính, việc đăng ký dự tuyển chì hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hồ sơ và lệ phí dự tuyển của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.
5.5. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/ thí sinh. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự thi và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.
6. Thời gian và nội dung thi tuyển: Thời gian dự kiến thi tuyển: trong quý 1 năm 2020 tại TP. Hà Nội.
Quy trình thi tuyển được thực hiện theo 2 Vòng thi như sau:
6.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm (Tài liệu ôn thi Vòng 1 xem tại link này)
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tô chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vê ngành, lĩnh vực tuyên dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu câu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút;
Phần IIP Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Ket quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2.
b) Miễn thi phần thi ngoại ngữ (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
c) Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
Lưu ỷ: Thỉ sinh đăng kỷ dự thỉ vị trí Chuyên viên Công nghệ thông tin không phải thi phần thi tin học.
6.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (Tài liệu ôn thi Vòng 2 xem tại link này)
- Nội dung thi: Kiên thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
- Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm).
- Thời gian thi: 30 phút.
Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn tại Vòng 2.
7.  Xác định người trúng tuyên trong kỳ thi tuyển công chức
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cân tuyên dụng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyên; nêu vân không xác định được thì người đứng đâu cơ quan có thâm quyên tuyên dụng công chức quyết định người trúng tuyển. 
7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
8. Khung tài liệu ôn tập
Khung tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng chi tiết tại Phụ lục 4 (đính kèm).
9. Đăng tải thông tin
Các thông tin sau sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn:
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển;
- Thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 1 và phỏng vấn Vòng 2;
- Kết quả diêm thi và kết quả trúng tuyên.
Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Ngân hàng Nhà nước, mục Tuyển dụng để cập nhật thông tin kịp thời.
Lưu ý: Ngân hàng Nhà nước không tổ chức lớp ôn thi và không ủy quyền cho đơn vị khác tổ chức lớp ôn thi dưới mọi hình thức.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: