Sunday, December 8, 2019

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng công chức năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
NĂM 2019 THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP
Thực hiện chính sách thu hút nhân tài của Đảng, Nhà nước và thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Kho bạc Nhà nước thông báo tổ chức tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Tuyển dụng 12 công chức vào ngạch chuyên viên, kế toán viên cho các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước theo chỉ tiêu cụ thể sau:
STT
Ngạch tuyển dụng
Đơn vị
Chỉ tiêu
1
Chuyên viên
Vụ Tổng hợp – Pháp chế
3
2
Cục Quản lý ngân quỹ
3
3
Vụ Kiểm soát chi
2
4
Văn phòng KBNN
1
5
Kế toán viên
Cục Kế toán nhà nước
2
6
Vụ Tài vụ - Quản trị
1
II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; Đảm bảo độ tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 1 Luật thanh niên và Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ. Cụ thể như sau:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi (đối với người có trình độ đại học, thạc sĩ); Từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi (đối với người có trình độ tiến sĩ);
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Về văn bằng, chứng chỉ
(1) Về ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học, sau đại học thuộc ngành:
+ Đối với ngạch Chuyên viên: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
+ Đối với ngạch Kế toán viên: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
(2) Về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:
- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức).
Thí sinh dự tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: TOEFL PBT 550 trở lên; TOEFL iBT 80 trở lên; IELTS 6.5 trở lên; TOEIC 730 trở lên; Chứng chỉ tiếng Anh C1 khung Châu Âu trở lên.
(Áp dụng đối với trường hợp tốt nghiệp đại học, sau đại học ở trong nước)
- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016).
2.2. Về tiêu chuẩn áp dụng chính sách:
Các thí sinh tham gia tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, văn bằng, chứng chỉ như nêu trên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:
(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
(2) Người có trình độ thạc sĩ; đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên.
(3) Người có trình độ tiến sĩ; đã tốt nghiệp đại học loại khá trở lên; có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên.
2.3. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển công chức:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:
(1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
(2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
(3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào tổng số điểm xét tuyển.
Trường hợp người dự xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.
III. Hồ sơ tuyển dụng:
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:
- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo).
- Bản phô tô các giấy tờ sau:
+ Giấy khai sinh;
+ Giấy tờ chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường.
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (nếu có), tính đến trước ngày hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Nếu thời điểm cấp giấy chứng nhận ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
+ 2 ảnh 4 x 6 chụp trong 6 tháng gần nhất.
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.
2. Hồ sơ trúng tuyển: Trường hợp trúng tuyển, người trúng tuyển nộp hồ sơ gồm thành phần như sau:
(1) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.
(2) Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
(3) Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ: bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại giỏi, xuất sắc...).
(4) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
(5) Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).
(6) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng (theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013), tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
(7) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ);
(8) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (nếu có).
IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
1. Hình thức tuyển dụng:
Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, nội dung xét tuyển như sau:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Những thí sinh có hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ sẽ tiếp tục vào vòng Phỏng vấn.
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút.
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).
3. Xác định người trúng tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 7 và khoản 10, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức và thông báo kết quả tuyển dụng thực hiện như sau:
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định nêu trên.
V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 07/12/2019 đến hết ngày 07/01/2020 (từ 8h30 đến 11h và từ 13h30h đến 16h30 các ngày làm việc) tại Phòng 1001, Vụ Tổ chức cán bộ, Kho bạc Nhà nước, số 32 đường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).
Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.
2. Lệ phí dự thi: Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Kho bạc Nhà nước không thu lệ phí thi đối với thí sinh dự tuyển.
3. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:
- Thí sinh đủ điều kiện theo quy định sẽ tham dự vào Vòng phỏng vấn.
- Thời gian dự kiến phỏng vấn: ngày 21/01 và 22/01/2020. Lịch cụ thể sẽ thông báo tại trang Website của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước (địa chỉ: www.mof.gov.vn và vst.mof.gov.vn).
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi xét tuyển, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.6276.4300 xin số máy lẻ 88266 hoặc địa chỉ thư điện tử hadtv02@vst.gov.vn để được hướng dẫn, giải đáp./.
Tệp nội dung đính kèm
2.4.Mẫu Phiếu đk.docx
Nguồn: www.mof.gov.vn


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: