Monday, December 16, 2019

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ngạch kế toán viên ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể

Trước khi tải tài liệu về, tại congchuc24h.com còn có rất nhiều tài liệu ôn thi công chức, viên chức các chuyên ngành khác kiến thức chung, chuyên ngành, tin học, tiếng anh các bạn có thể tham khảo và tải về miễn phí tại đây 
Trong lần này congchuc24h.com giới thiệu tới các bạn một bộ "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ngạch kế toán viên ôn thi công chức khối Đảng đoàn thể". Bộ tài liệu bao gồm 315 câu hỏi thi trắc nghiệm cập nhật các văn bản, quy định mới nhất giúp các bạn có thêm tài liệu ôn tập, kiến thức khi đăng ký tuyển dụng vào ngạch kế toán các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Một số câu hỏi các bạn có thể xem trước:
....
Câu 17. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên chính thức là?
A. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, khai trừ.
B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên, cách chức.
C. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
D. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ, hạ bậc lương.
Câu 18. Điều lệ Đảng hiện hành quy định hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị là?
A. Khiển trách, cảnh cáo.
B. Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên.
C. Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.
D. Khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
Câu 19. Theo hướng dẫn hiện hành của Văn phòng Trung ương Đảng về quy định chế độ đóng đảng phí, quy định đảng viên trong các cơ quan hành chính đóng đảng phí hằng tháng bằng?
A. 1% tiền lương; 
B. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp;  
C. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền công;  
D. 1% tiền lương, các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội; tiền công.
Câu 20. Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:
A. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.
B. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng.
C. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Đảng đoàn.
D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng, các Đảng đoàn.
Câu 21. Theo Điều lệ Đảng hiện hành thì đối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng là?
A. Tổ chức đảng.
B. Đảng viên.
C. Tổ chức đảng và đảng viên.
D. Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.
Câu 22. Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng không xem xét, kếp nạp lại vào Đảng (lần 2) những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do?
A. Vi phạm Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình
B. Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng
C. Có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ
D. Lạm dụng quyền hạn, chức vụ chiếm đoạt tiền, ngân sách nhà nước
Câu 23. Tổ chức Đảng nào dưới đây họp thường lệ mỗi tháng một lần?
A. Chi bộ cơ sở; Đảng ủy, chi ủy cơ sở
B. Đảng bộ cơ sở
C. Đảng bộ huyện và tương đương
D. Cả 3 phương án còn lại.
....
Câu 224. Luật kế toán năm 2015 quy định báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm những gì?
A. Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
B.  Báo cáo tình hình tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động. 
C. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo khác theo quy định của pháp luật.
D. Báo cáo tình hình tài chính.
Câu 225. Luật kế toán năm 2015 quy định báo cáo tài chính nhà nước gồm những gì?
A. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.
B. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước. 
C. Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.
D. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.
Câu 226. Luật kế toán năm 2015 quy định một số hình thức công khai báo cáo tài chính như thế nào?
A. Phát hành ấn phẩm.
B. Thông báo bằng văn bản.
C. Niêm yết. Đăng tải trên trang thông tin điện tử.
D. Cả 03 phương án còn lại.
Câu 227. Luật kế toán năm 2015 quy định việc kiểm tra kế toán gồm những nội dung gì?
A. Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán. Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán. Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.
B. Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán. Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán. 
C. Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.
D. Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán. Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán. 
Câu 228. Luật kế toán năm 2015 quy định đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp nào?
A. Cuối kỳ kế toán năm.
B. Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác.
C. Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu.
D. Cả 03 phương án còn lại.
Câu 229. Luật kế toán năm 2015 quy định người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn gì?
A. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
B. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
C. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực và trình độ nghiệp vụ kế toán.
D. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật. 
Câu 230. Luật kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng như thế nào?
A. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.
B. Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
C. Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
D. Cả 03 phương án còn lại.
Câu 231. Luật kế toán năm 2015 quy định trách nhiệm của kế toán trưởng như thế nào?
A. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán.
B. Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.
C. Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
D. Cả 03 phương án còn lại.
Câu 232. Luật kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn người được cấp chứng chỉ kế toán viên như thế nào?
A. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
B. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.
C. Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.
D. Cả 03 phương án còn lại.
Câu 233. Luật kế toán năm 2015 quy định về giá trị của tài liệu, số liệu kế toán như thế nào?
A. Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố, công khai theo quy định của pháp luật. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
B. Tài liệu, số liệu kế toán có giá trị pháp lý của đơn vị kế toán và được sử dụng để công bố, công khai theo quy định của pháp luật. 
C. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán, xem xét, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.
C. Tài liệu, số liệu kế toán là cơ sở để xây dựng và xét duyệt kế hoạch, dự toán, quyết toán.
....Các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)


LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: