Wednesday, December 11, 2019

131 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành nông nghiệp

Congchuc24h.com xin giới thiệu với các bạn đọc bộ tài liệu ôn thi công chức duy nhất chỉ có tại congchuc24h.com với rất nhiều câu hỏi tự luận ôn thi công chức bao gồm rất nhiều chuyên ngành:
1.  MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
2. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
3. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH HỢP TÁC QUỐC TẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
4. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHÁP CHẾ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
5. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
6. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH, XÂY DỰNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
7. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
8. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THI ĐUA-KHEN THƯỞNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
9. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG (xem chi tiết bằng cách ấn vào link)
10. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH NN&PTNT
11. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH LĐ, TB & XH
12. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
13. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THANH TRA NHÀ NƯỚC
14. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ
15. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
16. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
17. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tại lần giới thiêu này, congchuc24h.com giới thiệu cho các bạn bộ tài liệu "131 câu hỏi trọng yếu ôn thi công chức tỉnh chuyên ngành nông nghiệp", các phần tiếp theo tiếp tục giới thiệu nốt 14 môn nghiệp vụ chuyên ngành còn lại.
Bộ tài liệu có thể coi là một "ngân hàng câu hỏi tự luận ôn thi công chức" đã cập nhật các luật mới nhất cho các bạn
Các bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi trong bộ tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành nông nghiệp:
I. Nhóm chuyên ngành NN&PTNT _ Xây dựng nông thôn mới (Mã ngành: 04.NN&PTNT-XDNTM)
Câu 1. Anh/chị cho biết nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quy định như thế nào tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội?
Câu 2. Anh/chị cho biết nội dung “Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng” được quy định như thế nào tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ?
Câu 3. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh được quy định như thế nào tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 4. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được quy định như thế nào tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 5. Anh/chị cho biết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định như thế nào tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 6. Anh/chị cho biết mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 7. Anh/chị hãy kể tên và mục tiêu của các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 8. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Quy hoạch xây dựng nông thôn mới” được quy định như thế nào tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 9. Anh/chị cho biết nội dung của nội dung về “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội” được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 10. Anh/chị cho biết mục tiêu và nội dung về “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” được quy định tại Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ- TTg ngày 16/8/2016 và Quyết
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: