Monday, November 18, 2019

UBND TP Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên dụng bô sung đội ngũ viên chức chuyên môn vào làm việc tại các đon vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đủ cơ cấu theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, công băng và đúng quy định pháp luật.
Tuyển dụng viên chức phải lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng còn thiếu chỉ tiêu.
II. CHỈ TIÊU, ĐÔI TƯỢNG XÉT TUYÊN:
Tổng số viên chức tuyển dụng: 75 người, có biểu chi tiết kèm theo.
III. ĐIÊU KIỆN ĐÀNG KÝ DỰ TUYÊN, PHIÊU ĐÀNG KÝ DỰ TUYÊN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyên: Người có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức được đăng ký dự tuyển viên chức, cụ thể:
a) Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển.
g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
h) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển đặc cách viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định vê hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đãng ký
a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số lól/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thỉ tuyển vào từ 2 vị trí trở ỉên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thỉ), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu:
b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan theo thông báo của Sở Văn hóa và Thể thao để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) .. .theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
c) Trường họp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định của Sở Văn hóa và Thể thao hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
d) Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Sở Văn hóa và Thể thao báo cụ thể.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Khoản5, Điêu 2 Nghị định số 161/2018/NĐ- CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một sổ loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nội dung, quy trình xét tuyển: Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một so quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thông báo cụ thể, chi tiết, công khai tới người đãng ký dự tuyển.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
Thực hiện theo Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 
ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
V. KINH PHÍ
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách cấp.
VI. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa và Thể thao
Chịu trách nhiệm xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng theo quy định.
- Quyết định phê duyệt và công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.
- Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức để tổ chức xét tuyển. ;
- Thành lập Ban Giám sát để giám sát quá trình tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức.
- Tổ chức kiểm tra phiếu đăng ký của người dự tuyển, đối chiếu hồ sơ gốc đối với thí sinh trúng tuyển; phối hợp Công an Thành phố xác minh những trường hợp có dấu hiệu sử dụng bằng cấp, giấy tờ giả (nếu có); xử lý các trường họp vi phạm theo quy định của pháp luật;
- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển.
- Tổng hợp kết quả tuyển dụng, báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ.
- Đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đối với những trường hợp đủ điều kiện bổ nhiệm.
2. Hội đồng Xét tuyển viên chức của Sở Văn hóa và Thể thao
- Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức xét tuyển theo quy định;
- Lập dự toán kinh phí tuyển dụng.
- Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập, tổ chức ôn tập, tổ chức xét tuyển theo quy định;
- Thông báo điểm xét tuyển viên chức;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền có liên quan đến công tác tuyển dụng;
- Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao công nhận kết quả tuyển dụng.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp vói Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn chi tiết các bước tổ chức thực hiện tuyển dụng theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các đon vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019, trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu có vấn đê vướng mắc, báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để nghiên cứu, xem xét giải quyết./. 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: