Thursday, November 14, 2019

UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng 1787 chỉ tiêu viên chức giáo viên năm 2019

THÔNG BÁO
Tuyến dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập
tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về tuyến dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 247/KH-ƯBND ngày 31/10/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa dải, bổ sung Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/10/2019 của úy ban nhân dân tỉnh về tuyến dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2019.
I. Nhu cầu tuyển dụng: 1.787 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập (Chỉ tiết về nhu cầu tuyên dụng có biểu 01, 02 gửi kèm theo. Các bạn xem chi tiết tại link ở dưới nhé Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 
II. Tiêu chuẩn, điều kiện ngưòi đăng ký dự tuyển:
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín nguỡng, tôn giáo đuợc đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cu trú tại Việt Nam;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng., chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ Mnh nghề phù hợp với vị trí việc làm và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vi tuyển dụng xác định;
- Đủ sức khoẻ đế thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
2. Những nguôi sau đây không đuợc đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sụ;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đua vào CO sở chữa bệnh, cơ sỏ'giáo dục, truông giáo duỡng.
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyên đáp .ứng đủ tiêu chuấn, điều kiện, phù họp với yêu câu của một vị trí việc làm cần tuyến dụng theo thông báo tuyển dụng, khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ SO'sau: 
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nội vụ phát hành);
2. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nội vụ phát hành);
3. Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điếm theo yêu cầu của vị trí dự tuyến. Trường họp có văn bằng do Cơ sỏ đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiêng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; Giấy chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp THPT, trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia trở lên đối với thí sinh nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Bản chụp chứng chỉ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thấm quyền chứng thực (nểu có);
6. 05 phong bì có dán tem (giá trị mỗi tem là 4.000 đồng), ghi rõ tên người nhận, địa chỉ liên lạc tại phân người nhận trên phong bì. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên của người nhận (ví dụ: “Họ tên người nhận (họ tên thí sinh) ”).
Lưu ý:
- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, thí sinh sẽ nộp bổ sung sau khi có kết quả trứng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019.
- Người đăng ký dự tuyển viên chức phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyến, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tò' có liên quan đến hồ Sơ đàng ký dự tuyến.
- Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn băng, chứng chỉ không đứng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trứng tuyến. .
Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (Tầng 3, trụ sỏ Liên cơ quan sô 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
IV. Tiếp nhận hồ sơ
Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ Sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng (theo mẫu thống nhất chung do Sở Nội vụ phát hành).
Người đăng ký dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ Sơ dự tuyển tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trong thời hạn nhận hồ sơ (Hồ sơ không trả lại).
Khi nhận hô sơ của ngươi đăng ký dự tuyển, người có trách nhiệm của cơ quan, đon vị được phân công nhận hô Sơ phải ký vào phiêu giao nhận hồ sơ với người đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong hồ Sơ đăng ký dự tuyển). 
Trong trường hợp người đãng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được sỏ' Nội vụ đăng thông báo nhưng cơ quan, đơn vị từ chối không nhận hồ sơ thì yêu cầu cơ quan, đơn vị phải ghi rõ lý do không nhận hồ sơ vào đơn đăng ký dự tuyến của người đăng ký dự tuyển và người đăng ký dự tuyến có the hồ SO' trực tiếp tại sỏ' Nội vụ nếu còn trong thời hạn nhận hồ Sơ đã thông báo.
Thời gian nhân hồ sơ. Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 10/12/2019 (trong giò hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng (hoặc Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính - Quản trị; Phòng Ke hoạch tống họp) của các Sở, ban, ngành, Đơn vị sự nghiệp và Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng.
* Lệ phí thì tuyển: Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, với mức thu phí là 300.000 đồng/01 người/01 lần thi (Ba trăm nghìn đồng chăn).
V. Hình thúc tuyển dụng
1. Tổ chức xét tuyển
- Đối tượng:
Xét tuyển theo trình độ đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, bao gồm:
a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ỏ' trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điếm nộp hồ SO' dự tuyến và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a.l) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
a.2) Đạt giải ba cá nhân trơ lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia lioặc quốc tế trong tàời gian học ở cấp trung học Phổ thông hoặc bậc đại học;
a.3) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ỏ' bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
b) Người có'trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định  
tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
b.1) Đạt tiêu chuẩn quy định tại tiết a.l hoặc tiết a.2 hoặc tiết a.3 Điểm a mục 1.1.2 nêu trên;
b.2) Tốt nghiệp đại học loại khá trỏ' lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cap II, dược sĩ chuyên khoa cap II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuối theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điếm nộp hồ sơ dự tuyến và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại tiết b.l và tiết b.2 Điểm b mục 1.1.2 nêu trên.
- Hình thức:
+ Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
+ Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyến.
+ Cách tính điểm: Điếm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Cách xác định nguôi trúng tuyển:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có điểm phỏng vấn cộng với điếm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chl'nh phủ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
2. Tổ chức thi tuyển
- Đối tượng: Các trường hợp cờn lại.
- Hình thức: Thi tuyến được thực hiện theo 2 vờng thi như sau:
* Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung gồm 3 phần:
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cua Nhà nước và những hiểu biết cơ bản vê ngành, lĩnh vực tuyến dụng; chúc trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ (Tiêng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyên. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyến không phải thi ngoại ngữ tại vờng 1. 
- Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
- Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại CO' sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiếu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dược cấp có thẩm quyền công nhận.
- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường họp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyến được thi tiếp vòng 2 theo quy định.
Lưu ý: Đối với các trường hợp thuộc đối tượng được miễn thi Ngoại ngữ và Tin học, đề nghị thí sinh nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, giấy khai sinh (nếu là người dân tộc thiểu số) khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
+ Thi viết về kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của ngưòi dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian thi 180 phút.
+ Cách tính điếm: Điếm thi viết được tính theo thang điểm 100.
- Cách xác định người trủng tuyển:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 1 ^b/2018/NĐ-Cp ngày 29/11/2018 của Chính phủ cao hơn lấy theo thú'tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
+ Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điếm ưu tiên (nếu có) quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điếm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Úy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
* Lưu ý: Đối với vị trí việc làm cần tuyển dụng vừa có hồ sơ dự tuyển thuộc đối tượng xét tayển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và có hô sơ dự tuyển thuộc đối tượng thi tuyển thì Hội đồng tuyển dụng thụ'c hiện xét tuyển những trưò'ng hợp thuộc diện xét tuyển trrác, lieu còn chỉ tiêu mới tiêp tục thực hiện tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển. 
VI. Ưu tiên trong tuyến dụng viên chức
Đối tượng và điếm ưu tiên trong thi tuyển và xét tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phú như sau:
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điếm thi tại vòng 2;
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tống khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điếm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực luựng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường họp người đăng ký dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điếm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.
Đối với các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019, đê nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ. Mọi phản ánh, thăc măc, đê nghị liên hệ trực tiếp với sỏ Nội vụ qua số điện thoại: 0203.3835867; 0203.3633604 để được giải đáp và hướng dẫn.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: