Thursday, November 21, 2019

Tỉnh ủy tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng công chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2019

Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Nam Định năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh Nam Định năm 2019, ngày 18/11/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 582-TB/BTCTU về tuyển dụng công chức, viên chức;
Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội toàn tỉnh năm 2019 do các địa phương, cơ quan, đơn vị đề nghị là 100 chỉ tiêu (97 chỉ tiêu công chức, 03 chỉ tiêu viên chức). Số lượng chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm cần tuyển; điều kiện, tiêu chuẩn đối với người tuyển dụng; hồ sơ đăng ký và thời gian, địa điểm nộp hồ sơ; phương thức và nội dung tuyển dụng được nêu cụ thể tại Thông báo số 582-TB/BTCTU.
Một trong những điểm mới của kỳ tuyển dụng lần này là thực hiện việc tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế dộ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”.
Cùng với Thông báo trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1626-CV/BTCTU về việc niêm yết Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019, trong đó đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của địa phương, cơ quan, đơn vị toàn văn Thông báo.
 Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu, trong đó:
 – Công chức: 97 chỉ tiêu
 – Viên chức: 03 chỉ tiêu
 Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm xem chi tiết tại hình dưới:


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: