Thursday, November 28, 2019

Tỉnh Bắc Kạn thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể năm 2019

A) Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng đoàn thề tỉnh Bắc Kạn, năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TƯ ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tinh năm 2019, Ban Tổ chức Tinh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 bằng hình thức thi tuyển cho các co quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể tỉnh như sau:
1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu, cụ thể:
1.1. Tuyển dụng công chức: 29 chi tiêu, gồm:
- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh: 05 chỉ tiêu;
- Tuyển dụng cong chức vào làm việc tại các huyện ủy: 24 chỉ tiêu.
1.2. Tuyển dụng viên chức vào ỉàm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chỉnh trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chừih trị các huyện: 16 chi tíêu
2. Đối tượng tuyển: Những người đã tốt nghiệp các trường Đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.
3. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019.
4. Địa đỉễm nhận phiếu dự tuyển
Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng II), Trụ sở các Ban xây dụng Đảng, tinh Bắc Kạn (trong giờ hành chính), địa chỉ tại Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng được đăng tiên cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan các ban đảng, trụ sở cơ quan các đoàn thể tỉnh và các huyện ủy có nhu cầu tuyển dụng.
B) Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Mục đích
Tuyển dụng công chức, viên chức vào công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Xuất phát từ yêu cầu công việc để tuyển người phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển dụng.
- Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng về tuyển dụng công chức, viên chức.
II. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 45 chi tiêu, trong đó:
1.1. Tuyển dụng công chức: 29 chỉ tiêu
- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh: 05 chỉ tiêu;
- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các huyện ủy: 24 chỉ tiêu.
1.2. Tuyển dụng viên chức vào ỉàm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chỉnh trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện: 16 chỉ tiêu.
(có biểu chi tiết vị trí việc làm, yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ vò chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm kèm theo)
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được dâng ký dự tuyển công chức:
- Có quốc tịch Việt Nam;
-Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số G1/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương theo Công vãn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT hoặc chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư lien tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, cụ thể:
+ Tuyển dụng vào việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng từ cấp tỉnh đến cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Tuyển dụng vào làm việc tại Tỉnh Đoàn: Người dự tuyển dưới 25 tuổi tính đến ngày tổ chức thi tuyển; là đoàn viên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; có năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; có kỹ năng tả chức các hoạt động, sự kiện.
+ Tuyển dụng vào làm giảng viên tại Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố:
Đổi với giảng viên tại Trường Chỉnh trị tỉnh: Là đảng viên Đáng Cộng sản Việt Nam; có bàng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, xếp loại khá trờ lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc phương pháp dạy học tích cực; có bằng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tương đương trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên.
Đổi với giảng viên Trung tâm bồi dường chỉnh trị các huyện, thành phổ: Có đủ những tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên; có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm; có bàng tốt nghiệp hoặc chứng nhận tương đương trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chỉnh trị - hành chính trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn giảng dạy.
2.2. Những người sau đây không được đãng ký dự tuyển công chức, viên chức:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thí sinh dự tuyển công chức, viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyền (theo mẫu đính kèm) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và kèm theo 05 phong bì dán tem, ghi rồ địa chỉ người nhận. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước,...nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển công chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trường cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Sau ngày chốt Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ kiểm tra dữ liệu nộp
Phiếu đăng ký, nếu người dự tuyển nộp từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham dự thỉ tuyển công chức.
Các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức, viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đãng ký dự tuyển của mình. Trường hợp kê khai không đúng thông tin, có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng vãn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thỉ cơ quan có thấm quyền tuyển dụng công chức, viên chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
4. Phương thức tuyển dụng
Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.
5. Ưu tiên trong tuyển dụng
5.1. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018, cụ thể:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quà điểm thi tại vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trờ lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
5.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức, viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
6. Môn thi, hình thức, nội dung thi và thời gian làm bàỉ
Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
6.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. (Tài liệu ôn thi công chức viên chức vòng 1 ấn vào link để xem chi tiết)
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại, ngữ khác theo yêụ cầu cùa vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đổi với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sờ đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
- Người dự tuyển vào công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ỉà người dân tộc thiểu sổ hoặc có chứng chi tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
- Nội dung thỉ: Các nội dung về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm trong các vãn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực cần tuyển; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định của pháp luật.
- Hình thức thi: Thi viết, thời gian thi: 180 phút.
Riêng đổi với các vị trí việc làm viên chức là giảng viến trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là thực hành giảng bài để hội đồng thi đánh giá trực tiếp (thí sinh thi vào các vị trí là giảng viên Trường Chỉnh trị tỉnh giảng nội dung trong một chuyên đề cùa chương trình trung cấp lý luận chỉnh 'trị - hành chỉnh; thỉ sinh tHi vào các vị trí giảng viên trung tâm hồi dưỡng chỉnh trị các huyện giảng nội dung trong một chuyên đê của chương trình sơ cấp lý luận chỉnh trị).
Thời gian thực hành giảng bài 60 phút.
6.3 Cách tính điểm
- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hả lời đúng cho từng phần thi nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.
- Đối với môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tính theo thang điểm 100 điểm.
7. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức
7. 1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức phải có đủ các diều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) quy định tại mục 5 Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có két quả điểm thi vòng 2 cộng với diêm ưu tiện (nêu có) băng nhau ở chỉ tiêu cuôi cùng cân tuyển dụng thi người có kết quả điểm thỉ vòng 2 cao hơn là người trúng tuỵển; nếu vẫn không xác định được thi người đứng đầu cơ quan có thầm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
7.3. Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại điểm 4, Khoản 10, Điều 1, Nghị đính 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ thi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức quyêt định tuyên dụng người có kêt quả tuyên dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm các điều kiện quy định tại mục 7.1.
7.4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức, viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyền cho các kỳ thi tuyển lần sau.
8. Thời gian, địa điểm nhận phiếu dự tuyển
8.1. Thòi gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019.
8.2. Địa điểm nhận phiếu dự tuyển
Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng II), Trụ sở các Ban xây dựng Đảng, tinh Bắc Kạn (trong giờ hành chính), địa chỉ tại Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
8.3. Thời gian và địa điểm thi
Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Băc Kạn năm 2019.
Số lượng, vị trí tuyển dụng, yêu cầu từng vị trí các bạn xem tại link dưới nhé (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để mở link)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: