Tuesday, November 19, 2019

Ngân hàng Nhà nước thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại c (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại các Vụ, Cục và đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương năm 2019 - 2020; cụ thể như sau (Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước các bạn xem ở cuối bài nhé):
1. Số lượng vị trí việc làm can tuyển dụng:
(*) Các thí sinh đào tạo tại nước ngoài có chuyên ngành đào tạo gần giổng/tương đồng sẽ đánh giá nội dung các môn học để quyết định đồng ỷ hoặc không đồng ý cho phép thí sinh dự thi.
2. Điều kiện chung
2.1. Ngươi c du các điều kiện sau đây không phân biệt dân lộc. nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Người đăng ký dự tuyển công chức phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chat chính trị. đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Tốt nghiệp Đại học theo đúng chuyên ngành đào tạo và đáp ứng yêu cầu về xếp loại tốt nghiệp của vị trí việc làm tại Mục 1 nêu trên (kể cả những thí sinh có bằng Thạc sĩ, Tiên sĩ);
- Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại 'không lư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.
* Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau trở lên để thay thế: IELTS 4.5;'TOEFL 450 (PBT), 133 CBT), 45 (ỈBT); TOEIC 450; Chứng chỉ tiếng Anh khung A2 Châu Âu.
- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch số 17/20Ì6/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giao dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực (ngày 10/8/2016) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương có giá trị theo quy định.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự' tuyển:
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong tuyền dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Khoản 2. Điều 1. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp dồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể như sau:
‘‘1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điếm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp,, người làm công tác cơ yêu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con cứa người hưởng chính sách như thương binh, con cứa thương bỉnh loại B, con cứa người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 thảng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ cứa người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điếm thi tại vòng 2; 
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Uôug an nhân dân. dội viên thanh niên xung phong, dội viên tri duìc trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản ỉ Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kểt quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 8 và khoản 2 Điều 12 Nghị định này. ’’
4. Hồ sơ dự tuyển công chức
Hồ sơ dự tuyển công chức gồm có các thành phần như sau:
(1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đăng tải trên website của NHNN tại địa chỉ www.sbv.gov.vn (Mau Phiếu và Hướng dẫn ghi Phiếu tại Phụ lục 1):
(2) Bản chụp (chưa cần có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp đại hoc và bằng tốt nghiệp sau đại hoc (nếu có); Bảng điểm của từng bậc đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) và chứng chỉ Tin học;
(3) Phiếu bổ sung thông tin thí sinh theo mẫu đăng tải trên website của NHNN tại địa chỉ www.sbv.gov.vnvà các tài liệu kèm theo (Phụ lục 02);
(4) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).
Lưu ý:
i) Đối vơi thí sinh co bằng tốt nghiệp Đại hoc, sau Đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, khi nộp hồ sơ dự tuyển cần nộp kèm cả bản công chứng dịch thuật của văn bằng và bảng điểm học tập sang tiếng Việt. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 2011212007 về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở nước ngoài cấp và nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp chậm nhất cùng hồ sơ trúng tuyển (khi có kết quả dự kiến trúng tuyển).
ii) Giày chứng nhận thuộc đối tượng un tiên trong tuyên dụng nếu nộp sau ngày hết hạn thu hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
iii) Trường hợp người trúng tuyên không hoan thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển
Thí sinh nộp trực tiếp hoác gửi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây:
5.1. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 17/12/2019.
5.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN, Phòng 410 tầng 4 nhà K, 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.
5.3. Lưu ý đối với thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ
Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ vào thứ Sáu hàng tuần trong thời hạn nhận hồ  sơ buổi sáng từ 09h00 đếnJ 1 h30, buổi chiêu từ 14h00 đến 1 7h00; Riêng lừ ngày 11/12/2019-17/12/2019: tiếp nhận trực tiếp hồ sơ liên tục vào các ngày làm việc (buổi sáng từ 09h00 đến 11 h30; buổi chiều từ 141100 đến 17h00).
5.4. Lưu ý đối với thí sinh nộp hô sơ qua đường bưu chính
Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính, việc đăng ký dự tuyển chỉ hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hồ sơ và lệ phí dự tuyển của Ngân hàng Nhà nước từ hòm thư: thituyensbv@sbv.gov.vn.
5.5. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/ thí sinh. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự thi và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.
6. Thời gian và nội dung thi tuyển
- Thời gian dự kiến thi tuyển: tháng 01/2020 tại TP. Hà Nội.
Quy trình thi tuyển được thực hiện theo 2 Vòng thi như sau:
6.1 Vòng 1: Thi trắc nghiệm
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyên dụng: chưc trách, nhiệm vụ cưa cưng chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 cua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút:
Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (Vòng 1 ) đòi vơi các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
c) Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bàng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thong tin, tin học hoặc toan - tin trở lún.
6:2 Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự
tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. , 
- Hình thức thi: Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm).
- Thời gian thi: 30 phút.
Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn tại Vòng 2.
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
7.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
7.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ' quan có tham quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
7.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
8. Khung tài liệu ôn tập
Khung tài liệu ôn tập đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng chi tiết tại Phụ lục 03.
9. Đăng tải thông tin
Các thông tin sau sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam tại địa
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển;
- Thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 1 và phỏng vấn Vòng 2;
- Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển.
Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mục Tuyển dụng để cập nhật thông tin kịp thời.
Lưu ý: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không tổ chức lớp ôn thi và không ủy quyền cho đơn vị khác tổ chức lớp ôn thi dưới mọi hình thức.
10. Thông tin liên hệ
Trong trường hợp cần trao đổi về các thông tin cụ thể liên quan đến kỳ thi tuyển, thí sinh liên lạc theo địa chỉ:
Phòng Tổng hợp - Vụ Tổ chức cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Địa chi: 16 Tông Đản - Hòan Kiếm - Ha Nội; Điện thoại: (024) 38250614; Hòm thư điện tử: thituyensbv@sbv.gov.vn.
Trân trọng thông báo./.
Tài liệu ôn thi ngân hàng nhà nước các bạn tải tài liệu theo link dưới đây (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để tải tài liệu về)
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: