Thursday, October 24, 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo tuyến dụng viên chức giáo viên năm 2019


THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thông báo tuyến dụng viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, úy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thế như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu: Tổng số viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo cần tuyển dụng năm 2019 là: 243 chỉ tiêu, trong đó: 
- Giáo viên Mầm non: 27 Chỉ tiêu
- Giáo viên Tiểu học: 77 Chỉ tiêu
- Giáo viên Trung học cơ sở: 76 Chỉ tiêu
- Giáo viên Trung học phổ thông: 45 Chỉ tiêu
- Viên chức thiết bị, thư viện: 18 Chỉ tiêu
(Có phụ lục số 01 kèm theo)
2. Quy định tuyển bổ sung
Ngoài các chỉ tiêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được đề nghị tuyển dụng bổ sung trong các trường họp có viên chức giáo viên, viên chức thiết bị, thư viện được cấp có thẩm quyền quyết định điều động, thuyên chuyển vùng công tác, cho thôi việc hoặc chết (có giấy chứng tử).
- Thời gian đề nghị tuyển dụng bổ sung: Ke từ ngày thông báo tuyến dụng đến trước ngày Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét tuyển 10 ngày, sau thời điểm trên coi như các đơn vị không có nhu cầu đề nghị tuyển dụng bổ sung.
- Chỉ được phép đề nghị tuyển dụng bổ sung đối với các chuyên ngành đã thông báo công khai.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM TIÉP NHẬN PHIÉU ĐĂNG KÝ Dự TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo) tại nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của cơ quan thường trực tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo.
Lưu ý:
- Người dự tuyển phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo Phiếu dự tuyển.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc cỏ hành vỉ gian lận ưong việc kể khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyến dụng viển chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng;, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thâm quyền tuyên dụng viển chức ra quyêt định hủy kết quả trúng tuyến và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thấm quyền quản lý viển chức.
- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kể khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc cơ quan., đơn vị có thấm quyền tuyến dụng viển chức phát hiện người trúng tuyến sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyến dụng thông báo công khai trển phương tiện thông tin đại chúng hoặc trển trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyến trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 
2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 21/10/2019 đến ngày 19/11/2019 (trong giờ hành chính, tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật).
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng - Địa chỉ: số 35, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (phòng Tổ chức cán bộ): 02063 850 624 hoặc 02063 854 392.
4. Quy định đối với người đăng ký dự tuyển
- Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đãng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, 01 vị trí việc làm có thể có một hoặc nhiều chỉ tiêu ở các huyện, thành phố khác nhau. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng 01 đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển;
- Đối với 01 vị trí việc làm, người đăng ký dự tuyển được phép đăng ký các nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2,...) tương ứng với các chỉ tiêu của vị trí việc làm đó ở các huyện, thành phố khác nhau. Người đăng ký dự tuyến không được thay đổi các nguyện vọng sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyến;
- Những người đã được tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị nghiệp Nhà nước không được đăng ký dự tuyển, nếu ai cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành;
- Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển;
- Phí dự tuyển: 300.000 đồng/người đăng ký dự tuyển (nộp tại nơi đăng ký dự tuyển).
III. PHƯƠNG THỨC TUYẺN DỤNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Phương thức tuyển dụng
Việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển viên chức
2.1. Xét tuyển viên chức giáo viên (không thuộc đối tượng thu hút)
Được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù họp thì người dự tuyến được tham dự vòng 2. 
b) Vòng 2
- Thực hành thông qua bài kiểm tra, sát hạch (bằng hình thức bài viết; đối với vị trí viên chức thư viện và thiết bị thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Điểm bài thực hành (bài kiểm tra, sát hạch) được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian làm bài thực hành: 120 phút. Riêng vị trí viên chức thư viện và viên chức thiết bị, thời gian làm bài thực hành (theo hình thức bài trắc nghiệm); 45 phút.
2.2. Xét tuyển theo chính sách thu hút
Xét tuyển theo chính sách thu hút đối với các trường họp quy định tại tiểu mục 2, Mục II của Thông báo này. Nội dung xét tuyển (theo Điều 8 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ) như sau:
- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển;
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (tính theo thang điểm 100).
3. Nội dung kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ
(Có phụ lục số 02 kèm theo)
4. Quy chế và Nội quy xét tuyển
Thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ).
5. Phúc khảo kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2)
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả kiểm tra, sát hạch. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
IV. NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH
Người đăng ký dự tuyển (Thí sinh) phải qua kỳ kiểm tra, sát hạch bằng một bài thực hành trong thời gian 120 phút với hình thức bài viết về chuyên môn, nghiệp vụ tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển dụng. Cụ thể như sau:
1. Giáo viên mam non
Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của giáo dục mầm non trong chương trình Giáo dục mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi) và mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).
2. Giáo viên tiểu học
- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiểu học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Việt và môn Toán trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 4 và lớp 5 câp tiêu học.
- Chuyên ngành Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh 4 tiết/tuần trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp tiếu học.
- Chuyên ngành Tin học, Toán - Tin: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tin học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cấp tiểu học.
- Chuyên ngành Sư phạm Giáo dục thể chất: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cấp tiểu học.
3. Giáo viên trung học Cơ sở
- Chuyên ngành Văn - Địa, Văn - Sử, Văn - Đội: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Ngữ. vãn trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 • cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Lịch sử, Sử - Giáo dục công dân: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở. 
- Chuyên ngành Địa lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Địa lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Toán, Toán - Lý, Toán - Tin, Toán - Hóa: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Vật lý, Lý - Công nghệ, Lý - Kỹ thuật công nghiệp: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Vật lý trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Hóa học, Hóa - Sinh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Hóa học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Sinh học, Sinh - Thể dục, Sinh - Hóa: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Công nghệ, Kỹ thuật công nghiệp, KTNN-KTCN-KTGĐ: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Công nghệ trong chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành lóp 8, lóp 9 ở cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Giáo dục thể chất, thể dục thể thao: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lóp 9 cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Tin học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tin học trong chương trình, . sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học cơ sở.
- Chuyên ngành Âm nhạc: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Âm nhạc trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở lóp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở.
4. Giáo viên trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
- Chuyên ngành Ngữ văn: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Ngữ văn trong chưong trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông.
- Chuyên ngành Toán: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Toán trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông. 
- Chuyên ngành Vật lý: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Vật lý trong chưong trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phô thông.
- Chuyên ngành Hóa học: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Hóa học trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phô thông.
- Chuyên ngành Sinh học, Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Sinh học trong chuông trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phổ thông.
- Chuyên ngành Lịch sử: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Lịch sử trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phô thông.
- Chuyên ngành Tiếng Anh: Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Tiếng Anh trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phô thông.
- Chuyên ngành Thể dục thể thao (Giáo dục thể chất): Kiểm tra về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ môn Thể dục trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên hiện hành ở cấp trung học phô thông.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: