Saturday, October 19, 2019

Huyện Đắk Hà, Kon Tum thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2019

Tài liệu ôn thi giáo viên miễn phí môn kiến thức chung, tiếng anh, tin học (Vòng 1)  ấn vào từng link để xem.
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12, ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy
định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện
chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định
về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 03/NĐHN-BNV, ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập;
Căn cứ Hướng dẫn số 1240/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 27/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, ngày 25/02/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức; biên chế, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cánbộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019;
Thực hiện Công văn số 1352/UBND-KTTH, ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế;
Thực hiện Công văn số 1257/SNV-CCVC, ngày 05/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo và ngành Y tế trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Thông báo kết luận số 698-TB/HU, ngày 19/6/2019 của Thường trực Huyện ủy;
Thực hiện Công văn số 2627/UBND - KTTH, ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 của huyện Đăk Hà;
Căn cứ tình hình thực tế về số lượng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà năm học 2019,Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, cụ thể như sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tuyển dụng đội ngũ viên chức làm công tác dạy học có phẩm chất đạo đức, năng lực,
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đủ số lượng để đáp
ứng nhu cầu giáo viên giảng dạy các lớp mầm non, tiểu học trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
2. Yêu cầu: Việc tổ chức xét tuyển viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
III. TỔNG SỐ BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO VÀ BIÊN CHẾ CHƯA SỬ DỤNG
- Tổng số biên chế được giao theo Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Kon Tum (sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo) năm 2019:1.312 chỉ tiêu.
- Tổng số biên chế đã sử dụng: 1.112 chỉ tiêu (trong đó Trung tâm GDNN-GDTX là 27 chỉ tiêu).
- Biên chế chưa sử dụng: 200 chỉ tiêu.
IV. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 190 chỉ tiêu, gồm:
1. Giáo viên Mầm non: 174 chỉ tiêu.
2. Giáo viên Tiểu học: 16 chỉ tiêu, trong đó:
- Giáo viên tiểu học đa môn: 11 chỉ tiêu.
- Giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.
- Giáo viên tiểu học dạy tin học: 03 chỉ tiêu.
V. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN NGƯỜI DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị
trí việc làm;
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác
định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo
dưỡng.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
3.1 Đối với giáo viên mầm non
a. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.
b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3.2.Đối với giáo viên tiểu học
3.2.1. Giáo viên tiểu học đa môn
a. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học trở lên;
b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông
tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3.2.2. Giáo viên dạy tiếng Anh
a. Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệp đại học theo Đề án ngoại ngữ 2020.
b. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp.
c. Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.
d. Có trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số
01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
đ. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông
tư số 03/2014/TT-BTTTT, ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3.2.3. Giáo viên dạy tin học
a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
b. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
VI. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.
VII. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau
1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển
theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: Thực hành kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển
thông qua hình thức soạn giáo án. Thời gian soạn giáo án là 90 phút. Điểm thực hành được tính theo
thang điểm 100. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thực hành.
Nội dung thực hành vòng 2 như sau:
a) Đối với giáo viên mầm non: Thực hành soạn 01 hoạt động học, trong những hoạt động sau:
- Hoạt động làm quen với toán.
- Hoạt động khám phá xã hội- khoa học.
b) Đối với giáo viên tiểu học:
- Giáo viên tiểu học đa môn: Thực hành soạn 01 giáo án môn Toán hoặc Tiếng Việt chương trình lớp 1 hoặc lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.
- Giáo viên dạy tiếng Anh: Thực hành soạn 01 giáo án môn Tiếng Anh lớp 3 hoặc lớp 4, lớp 5 (chương
trình hiện hành 2 tiết/ tuần).
- Giáo viên dạy tin học: Thực hành soạn 01 giáo án môn Tin học chương trình lớp 3 hoặc lớp 4, lớp 5.
VIII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Xác định trúng tuyển đối với đối tượng sau
Người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi
chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong
phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên
cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2, cụ thể đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng như
sau:
+ Được cộng 7,5 điểm: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng
chính sách như thương binh, thương binh loại B.
+ Được cộng 5 điểm: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên
nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con
của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945 trở về trước, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động.
+ Được cộng 2,5 điểm: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực
lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia
phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
đ) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho
các kỳ xét tuyển lần sau.
IX. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu phiếu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ- CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ) có đóng dấu của UBND huyện Đăk Hà;
1.2. Sơ yếu lý lịch (yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu
giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ
sơ);
1.3. Bản sao giấy khai sinh;
1.4. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp, có thời hạn 06
tháng tính đến ngày nhận hồ sơ (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác);
1.5. Bản phô tô các loại giấy tờ sau (có công chứng):
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp
năm 2019).
- Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình chung toán khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình chung toàn khóa của cơ sở đào tạo).
- Sổ hộ khẩu gia đình.
- Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định (nếu có).
- Hai (02) bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
- 02 ảnh thẻ (4x6) sau ảnh ghi đầy đủ thông tin cá nhân.
Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ.
* Mẫu hồ sơ dự tuyển: Được phát hành tại phòng GD&ĐT huyện Đăk Hà.
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật)
2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà (Số 177- Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum). Điện thoại: 0260.3823103.
3. Lệ phí tuyển dụng: 400.000 đồng/thí sinh/lần.
X. ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
Xét tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà.
Địa chỉ: Số 177 đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
XI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG
1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
1.1. Từ ngày 15/10//2019 đến ngày 15/11/2019: UBND huyện thông báo công khai trên Đài Truyền thanh-
Truyền hình huyện, trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban
nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng
cần tuyển, thời hạn và và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.
1.2. Từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 15/11/2019: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính.
1.3. Từ ngày 09/12 niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở Ủy ban nhân
dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày.
2. Tổ chức xét tuyển
2.1. Thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức;
2.2. Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận giúp việc
thực hiện các nhiệm vụ quy định;
2.3. Tổ chức xét tuyển
a. Từ ngày 03/12/2019 đến ngày 08/12/2019: Tổ chức xét tuyển vòng 1.
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu
của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
b. Từ ngày 09/12/2019: Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.
c. Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 17/12/2019: Tổ chức học Quy chế và xét tuyển vòng 2.
3. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức: Từ ngày 25/12/2019 đến ngày 30/12/2019: UBND huyện niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện về kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
XII. QUY CHẾ VÀ NỘI QUY XÉT TUYỂN: Thực hiện theo Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV, ngày 4/5/2019 của Bộ Nội vụ)
XIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo Công văn số 1352/UBND-KTTH, ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ thẩm định.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra phiếu
đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch, Thư ký giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát.
- Thông báo kế hoạch tuyển dụng, niêm yết công khai kế hoạch tại phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; kiểm tra hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển, tổng
hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.
- Tham mưu cho Hội đồng xét tuyển về nội dung xét tuyển đối với từng ngạch viên chức và từng môn theo quy định.
- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ xét tuyển.
- Niêm yết công khai tại phòng Giáo dục và Đào tạo: Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển, kết
quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển.
- Gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
- Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện phân công viên chức trúng tuyển về các đơn vị
trường học.
2. Phòng Nội vụ
- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch, Thư ký giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát;
- Thông báo Kế hoạch tuyển dụng, niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ;
- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển theo quy định;
- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện phân công viên chức trúng tuyển về các đơn vị trường học;
- Tham mưu UBND huyện ủy quyền cho Hiệu trưởng tiến hành ký hợp đồng làm việc lần đầu đối với những thí sinh trúng tuyển theo đúng quy định.
3. Văn phòng HĐND -UBND huyện: Thông báo Kế hoạch tuyển dụng trên Trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện.
4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện: Thông báo Kế hoạch tuyển dụng trên sóng Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện.
XIV. KINH PHÍ XÉT TUYỂN
Kính phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: