Wednesday, September 11, 2019

UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng 931 chỉ tiêu viên chức giáo viên năm 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp dồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết họp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một sổ quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định sổ 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Thông báo số 1034-TB/TU ngày 30/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019;
Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 194/TTr-SNV ngày 19/6/2019, Tờ trình số 237/TTr-SNV ngày 24/7/2019, Tờ trình số 241/TTr-SNV ngày 26/7/2019 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019, như sau:
I. Chỉ tiêu tuyển đụng: 931 chỉ tiêu, gồm:
⦁ Cấp học Mầm non: 261 chỉ tiêu.
⦁ Cấp học Tiểu học: 502 chỉ tiêu.
⦁ Cấp học Trung học cơ sở: 131 chỉ tiêu.
⦁ Cấp học Trung học phổ thông: 37 chỉ tiêu.
(Có biểu chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng và các chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển dụng của từng cơ quan, đơn vị kèm theo)
II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; hình thức tuyển dụng
1. Điều kiện dự tuyển
Người dự tuyển vào làm viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập phải có trình độ chuyên môn phù hơp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
2. Hình thức tuyển dụng
2.1. Xét tuyển
2.1.1. Đối tượng xét tuyển
⦁ Đổi với giáo viên cấp học Mầm non
Người đang hợp đồng làm giáo viên mầm non theo Quyết định sổ 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong định mức đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến; có năng ỉực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
⦁ Đỗi với các cấp học; Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông
⦁ Những người được cử đi học theo ché độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
⦁  Những người thuộc đổi tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
⦁ Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh, quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hồ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
⦁ Những người thuộc đổi tượng: Con Liệt sĩ; con thưong binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học bị mất khả năng lao động 81% ưở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.1.2. Nội dung và hình thức xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; cụ thể việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:
⦁ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
⦁ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2.2. Thi tuyển
2.2.1. Đối tượng thì tuyển
Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt, trừ vị trí việc làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển).
2.2.2. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:
⦁ Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bàng hình thức thi trên máy vi tỉnh. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
⦁ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
⦁ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo từng đối tượng theo quy định.
Người dự thi không phải thi phần tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định.
⦁ Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đổi với các trường hợp sau:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
⦁ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
⦁ Hình thức thi: Thi viết.
Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác đinh người trúng tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 161 /2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
IV. Hồ sơ dự tuyển và thòi gian nhận hồ sơ dự tuyển
1. Hồ sơ dự tuyển
Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển đụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:
⦁ Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).
⦁ Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
⦁ 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.
Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hơp lệ và không đủ điều kiện dự tuyên.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển
2.1. Thời gian nhận hồ sơ
- 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị cỏ thẩm quyền tuyển dụng.
2.2. Đỉa điểm nhân hồ sơ
Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Phòng Nội vụ, cơ quan Tổ chức - Nội vụ các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
V. Lệ phí tuyển dụng
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. Thòi gian thực hiện
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, hoàn thành trong năm 2019.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo; ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ vả theo đúng quy định. Kết thúc đợt tuyển dụng, báo cáo kết quả với ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
ủy ban nhân dân huyện, thành phố không thực hiện việc ký hợp đồng lao động thay thế người hợp đồng làm giáo viên mầm non theo Quyết định số 60/201 l/QĐ“TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức theo kế hoạch phê duyệt tại Quyết định này khi chưa có quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
2. Sở Nội vụ
⦁ Tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Giám sát tuyển dụng viên chức năm 2019.
⦁ Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Nhà nước và của tỉnh hiện hành. Tổng hợp kết quả tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang
Đăng tải, đưa tin, thông báo các thông tin về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục tỉnh Tuyên Quang năm 2019 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên sóng phát thanh, truyền hình và trên Báo Tuyên Quang theo quy định.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính đổi với môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo quy định.
5. Đoàn Giám sát tuyển đụng viên chức của tỉnh
Giám sát chặt chẽ quá trình tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019 của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hàrih kể từ ngày ký.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phổ; Trưởng Đoàn giám sát tuyển dụng viên chức của tỉnh; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Xem số lượng chỉ tiêu tại link dưới  (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem nhé).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
60 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: