Thursday, August 15, 2019

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng 154 chỉ tiêu công chức toàn quốc năm 2019

Theo thông báo số số 380/TB-VKSTC, VKSND tối cao tuyển dụng 154 chỉ tiêu công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho 36 VKSND các tỉnh, thành phố. 
Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể đối với người tham gia thi tuyển phải có trình độ cử nhận Luật  trở lên; được đào tạo tạo nghiệp vụ Kiểm sát, có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT (tương đương trình độ B hoặc A2 trở lên), chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT (tương đương trình độ B trở lên).
Thời gian dự kiến thi tuyển vào tháng 09/2019. Địa điểm thi: Hình thức thi tập trung tại Đại học Kiểm sát Hà Nội (phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).
Cụ thể thông báo như sau:
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) thông báo việc tuyển dụng công chức cho VKSND cấp tỉnh theo Kế hoạch số 133/KH-VKSTC ngày 31/7/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho 36 Viện KSND cấp tỉnh.
2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời dự tuyển: Đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi.
- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, lịch sử gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về bảo vệ chính trị nội bộ;
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng;
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2.2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể
- Có trình độ Cử nhân luật trở lên;
- Đã được đào tạo nghiệp vụ kiểm sát.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngay 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A2 trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).
3. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận phiếu và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo) vào một vị trí việc làm và 01 bản sao bằng Cử nhân luật trở lên đúng vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại VKSND cấp tỉnh nơi cư trú của người dự tuyển. Trường hợp tại VKSND cấp tỉnh nơi cư trú của người dự tuyển không có chỉ tiêu tuyển dụng thì đăng ký tại VKSND cấp tỉnh nơi có chỉ tiêu tuyển dụng gần nhất. VKSND cấp tỉnh nơi có chỉ tiêu tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của địa phương mình và người dự tuyển của các địa phương lân cận hoặc người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại trường Đại học kiểm sát Hà Nội (Phòng Tổ chức - hành chính). Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với bản Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tối cao tại địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn/.
Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người đăng ký dự tuyển.
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của VKSND tối cao.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính xác văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao của VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức trúng tuyển.
4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi
4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển:
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy,
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi, thi bằng thứ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.
Phần III:Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kiểm sát
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi viết.
c) Thang điểm: 100 điểm.
d) Thời gian thi: 180 phút
4.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển
- Tổ chức thi tuyển: dự kiến trong tháng 9/2019 (thời gian thi cụ thể sẽthông báo sau).    
- Địa điểm thi: Hình thức thi tập trung tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
5. Lệ phí thi tuyển
Được thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./. Chỉ tiêu tuyển dụng của các tỉnh xem chi tiết tại link dưới
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
15 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: