Monday, June 17, 2019

Tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2019

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển d ụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều củ a Nghị định 24/2010/NĐ-CP; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội  vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng trong một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Hội có tính chất đặc thù (sau đây viết tắt là nhu cầu tuyển dụng công chức) năm 2019 gồm 64 chỉ tiêu, cụ thể:
1. Các sở, ban, ngành tỉnh: 35 chỉ tiêu, trong đó:
1.1.Sở Khoa học và Công nghệ:02 chỉ tiêu.
1.2.Thanh tra tỉnh:01 chỉ tiêu.
1.3.Sở Tài chính:02 chỉ tiêu.
1.4.Sở Nội vụ:03 chỉ tiêu.
1.5.Sở Ngoại vụ:01 chỉ tiêu.
1.6.Sở Xây dựng:02 chỉ tiêu.
1.7.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:01 chỉ tiêu.
1.8.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 19 chỉ tiêu.
1.9.Sở Công Thương:02 chỉ tiêu.
1.10. Sở Tư pháp:02 chỉ tiêu.
2. UBND các huyện, thành phố: 25 chỉ tiêu, trong đó:
2.1.UBND huyện Chi Lăng:02 chỉ tiêu.
2.2.UBND huyện Văn Quan:05 chỉ tiêu.
2.3.UBND huyện Văn Lãng:09 chỉ tiêu.
2.4.UBND huyện Lộc Bình:02 chỉ tiêu.
2.5.UBND huyện Bắc Sơn:01 chỉ tiêu.
2.6.UBND huyện Cao Lộc:01 chỉ tiêu.
2.7.UBND huyện Tràng Định:01 chỉ tiêu.
2.8.UBND huyện Bình Gia:03 chỉ tiêu.
2.9.UBND huyện Đình Lập:01 chỉ tiêu.
3. Các Hội có tính chất đặc thù: 04 chỉ tiêu, trong đó:
3.1.Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn:01 chỉ tiêu.
3.2.Hội Văn học nghệ thuật:01 chỉ tiêu.
3.3.Hội Nhà Báo:01 chỉ tiêu.
3.4.Hội Đông y trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn: 01 chỉ tiêu.
Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ cụ thể theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 (đính kèm Thông báo này).
Lưu ý: Trình độ ngoại ngữ B1, B2 t ại biểu ban hành kèm theo Quyết định số 973/QĐ-UBND được xác định là trình độ ngoại ngữ bậc 1, bậc 2 theo khung năng lực ngo ại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  Thông tin chi tiết và số lượng, vị trí tuyển dụng xem chi tiết tại link dưới (Các bạn ấn các nút Download Now hoặc Open hoặc Mở để xem nhé).
LIÊN KẾT CỦA BẠN GẦN NHƯ ĐÃ SẴN SÀNG.
15 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: