Sunday, October 28, 2018

UBND huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn, Na Rì Bắc Kạn tuyển dụng công chức 2018

UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, trong đó:
– Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 chỉ tiêu.
– Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu
– Kế toán – Tài chính: 01 chỉ tiêu.
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn.
Thông tin chi tiết tại đây

UBND huyện Chợ Mới, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:
– Chỉ huy trưởng Quân sự: 04 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 05 chỉ tiêu.
– Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Mới.
Thông tin chi tiết tại đây

UBND huyện ban Bạch Thông, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 01 chỉ tiêu.
– Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu
– Văn hóa – Xã hội: 02 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bạch Thông.
Thông tin chi tiết tại đây

UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:
– Chỉ huy trưởng Quân sự: 03 chỉ tiêu.
– Văn phòng – Thống kê: 04 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 06 chỉ tiêu.
– Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu
– Kế toán – Tài chính: 06 chỉ tiêu.
– Văn hóa – Xã hội: 04 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn.
Thông tin chi tiết tại đây

UBND huyện Na Rì, Bắc Kạn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu, trong đó:
– Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 chỉ tiêu.
– Văn phòng – Thống kê: 05 chỉ tiêu.
– Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 08 chỉ tiêu.
– Kế toán – Tài chính: 01 chỉ tiêu.
– Văn hóa – Xã hội: 06 chỉ tiêu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:
– Thời gian: Từ ngày 24/10/2018 đến hết ngày 24/11/2018 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Na Rì.
Thông tin chi tiết tại đây


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: