Wednesday, October 10, 2018

Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai tuyển dụng 191 chỉ tiêu công chức viên chức năm 2018

1. Danh mục tài liệu ôn thi xem chi tiết tại đây.
2. Danh sách nhu cầu tuyển dụng từng vị trí việc làm, yêu cầu đối với từng vị trí xem chi tiết tại đây.
3. Thông báo tuyển dụng tại nguồn xem chi tiết tại đây
Căn cứ Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2018;
Căn cứ Thông báo số 2541-TB/TU ngày 28/9/2018 của Thường trực Tỉnh ủy về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2018.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai (Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức) thông báo tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2018, như sau:
A- Nhu cầu tuyển dụng
Tổng số nhu cầu cần tuyển: 105 biên chế/ 86 vị trí việc làm, trong đó:
I- Thi tuyển
1. Số vị trí việc làm cần tuyển:  57 vị trí việc làm.
2. Số biên chế cần tuyển: 71 biên chế.
II- Tuyển dụng không qua thi
1. Số vị trí việc làm cần tuyển:  29 vị trí việc làm.
2. Số biên chế cần tuyển:  34 biên chế.
(Có danh sách nhu cầu cụ thể của từng cơ quan, đơn vị kèm theo).
B- Điều kiện đăng ký thi tuyển, tuyển dụng không qua thi tuyển
I- Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
2. Đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
4. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng;
5. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
6. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
7. Các điều kiện khác:
a) Đối với vị trí việc công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng  Cộng sản Việt Nam và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ;
b) Đối với vị trí công tác đoàn thanh niên phải là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Không quá 30 tuổi;
c) Đối với vị trí giảng viên phải có chứng chỉ sư phạm;
II- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
1. Không cư trú tại Việt Nam;
2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
III- Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
2. Người dân tộc thiểu số: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
3. Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; 
4. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên tại mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc kết quả xét tuyển.
5. Ưu tiên người dự tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và những trường hợp tốt nghiệp hệ chính quy hoặc xếp loại khá, giỏi trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng.
C- Hồ sơ đăng ký tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, nội dung tuyển dụng
I- Đối với thi tuyển
1. Hồ sơ thi tuyển
1.1. Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu thi tuyển; Hồ sơ dự tuyển gồm:
-  Đơn đăng ký dự tuyển ( theo mẫu);
-  Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu ) có dán ảnh 4x 6 do người dự tuyển tự khai và được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Bản sao giấy khai sinh; Bản sao quyết định kết nạp Đảng đối với các vị trí tuyển dụng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Bản sao hộ khẩu thường trú đối với các vị trí tuyển dụng là người địa phương ( có chứng thực);
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có bằng đào tạo về chuyên môn ở nước ngoài phải có công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
( Các loại văn bằng, chứng chỉ phải có chứng thực; đồng thời xuất trình bản chính để kiểm tra khi có yêu cầu).
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền ( bệnh viện đa khoa tuyến huyện và tương đương trở lên) cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 03 ảnh màu cỡ 4x6 chụp từ 6 tháng trở lại ( ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau của ảnh).
Toàn bộ giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ ( do Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hành). Ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ, tên người dự tuyển, địa chỉ cơ quan công tác hoặc thường trú, số điện thoại liên lạc, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.
1.2. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng (theo biểu mẫu kèm theo), nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 2 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.
1.3. Không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát hành hồ sơ ( theo mẫu thống nhất chung toàn tỉnh). Các cá nhân đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổ chức – Cán bộ).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng hoặc tại phòng Tổ chức – Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Trụ sở khối I, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 08/11/2018.
- Thời gian các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tổng hợp, phân loại hồ sơ do cơ quan, đơn vị nhận theo vị trí cần tuyển và gửi về  Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong ngày 08/11/2018.
3. Nội dung thi tuyển
3.1. Các môn thi và hình thức thi
a) Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;  quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp 01 bài (có thể sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính).
c) Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp 1 bài ( một trong năm thứ tiếng: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định).
Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, việc thi môn ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định hình thức và nội dung thi tiếng dân tộc thiểu số.
d) Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm  theo yêu cầu của vị trí việc làm do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định.    
3.2. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển như sau:
a) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
- Người dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai tốt nghiệp Đại học dự tuyển vào các cơ quan cấp huyện.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
3.3. Cách tính điểm
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
b) Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
- Môn ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số, môn tin học văn phòng: Không tính vào tổng số điểm thi (chỉ là môn điều kiện).
c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo quy định cộng với điểm ưu tiên ( nếu có).
3.4. Thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển 
a) Đối với trường hợp thi tuyển ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương:
- Môn kiến thức chung: Thi viết, thời gian là 120 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian là 120 phút, thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp  thời gian: 30 phút;
- Môn Ngoại ngữ: Thi viết thời gian là 60 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 phút đến 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ);
- Môn Tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ tin học).
b) Đối với trường hợp thi tuyển ngạch chuyên viên hoặc tương đương:
- Môn kiến thức chung: Thi viết, thời gian là 180 phút;
- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian là 180 phút và thi trắc nghiệm hoặc thi vấn đáp thời gian: 45 phút;
- Môn Ngoại ngữ: Thi viết thời gian là 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ: 15 đến 30 phút;
- Môn Tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian là 45 phút.
c) Đối với trường hợp thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì môn nghiệp vụ chuyên ngành là tin học. Thời gian thi tin học do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
d) Đối với trường hợp thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn Ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số. Thời gian thi tiếng dân tộc thiểu số do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định đảm bảo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
3.5. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ các bài thi của các môn thi;
- Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu cả điểm thi viết và điểm thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành đều bằng nhau thì người có điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu các điểm đều bằng nhau thì người dự tuyển là người dân tộc thiểu số hoặc người có kinh nghiệm trong công tác hoặc người tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc người xếp hạng từ khá trở lên (trong trường hợp cùng hệ đào tạo) là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển;
6. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
II- Đối với tuyển dụng không qua thi tuyển
1. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng; nội dung, thủ tục tuyển dụng
Thực hiện theo các quy định, quy trình nêu tại Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 10/01/2018 về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Lào Cai hoặc Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 08/11/2018.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
- Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng không qua thi tuyển tiếp nhận hồ sơ, lập Hội đồng sơ tuyển, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong ngày 08/11/2018.
* Các cơ quan, đơn vị được phê duyệt các vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng không qua thi tuyển căn cứ các điều kiện nêu trên, thông báo trên các phương tiện đại chúng theo các quy định về tuyển dụng và thực hiện theo các quy định, quy trình tại Quy định số 23-QĐ/TU, ngày 10/01/2018 về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Lào Cai hoặc Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
D- Lệ phí đăng ký tuyển dụng
Mỗi hồ sơ đăng ký dự tuyển: 400. 000 đồng/ thí sinh/ lần (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
Cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp thu lệ phí dự tuyển.
VIII- Danh mục tài liệu ôn thi
Thí sinh đăng ký dự thi căn cứ tài liệu tự ôn và theo dõi thêm các tài liệu ôn được đăng trên Báo Điện tử Lào Cai (đối với môn kiến thức chung và môn tin học, ngoại ngữ).
 (Có danh mục kèm theo)
Căn cứ nội dung Thông báo này Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị được phê duyệt tuyển dụng niêm yết thông báo tuyển dụng, gồm cả thi tuyển và tuyển dụng không qua thi (nếu có) công khai tại các cơ quan, đơn vị để mọi cá nhân có nhu cầu biết đăng ký tuyển dụng theo quy định.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: