Tuesday, October 23, 2018

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức y tế năm 2018

A. Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
- Chỉ tiêu, số lượng và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng xem chi tiết tại đây
- Kế hoạch tuyển dụng chi tiết xem tại đây.
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giái dục và Đào tạo về việc phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC;
Căn cứ số 1813/BTTTT-CNTT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng thăng hạng viên chức;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-SNV ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc phân bổ số người làm việc năm 2018 cho Sở Y tế;
 Căn cứ công văn số 1057/UBND-NV ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đồng ý xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức,
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của  Sở Y tế;
 Sở Y tế ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018, như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt III năm 2018 là 63người, trong đó:
1. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị tuyến tỉnh và huyện/thị xã/thành phố là 46 người(có bảng chi tiết đính kèm);
2. Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn là 17 người(có bảng chi tiết đính kèm);
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b. Đủ 18 tuổi trở lên;
c. Có đơn dự tuyển;
d. Có lý lịch rõ ràng;
đ. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (chức danh tuyển dụng);
Trình độ ngoại ngữ:
Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ cao đẳng trở lên, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặcbằng ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên(Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
-Đối với những người dự tuyển các chức danh có trình độ trung học, phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc bằng ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).
+ Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ A (Tin học văn phòng) trở lên.
e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo chức danh tuyển dụng;
g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Thí sinh không được nộp hồ sơ tuyển dụng vào 2 đơn vị khác nhau với cùng một chức danh tuyển dụngNếu vi phạm, hồ sơ sẽ bị loại ở cả 2 vị trí đăng ký.
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;
2. Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Bản sao giấy khai sinh;
4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng 6 tháng, do cơ quan y tế có đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: XÉT TUYỂN
1. Nội dung xét tuyển viên chức
1.1. Kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
1.2. Kết quả kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Cách tính điểm
1. Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
2. Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
3. Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
4. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
5. Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn.
Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn.
V. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THEO NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có bằng cấp đúng theo yêu cầu ví trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
c) Có tổng số điểm(học tập, tốt nghiệp, phỏng vấn) từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển tương đương nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn bằng điểm nhau thì người người trúng tuyển được chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.
3. Đối với chức danh chuyên trách DS-KHHGĐ: phải có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn có nhu cầu tuyển dụng.
4. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển viên chức theo đúng Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
2. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang Website của Sở Y tế về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết.
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2102 của Bộ Nội vụ Ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
4. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế:
Thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian: từ 8 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2018 đến 17 giờ ngày 09 tháng11 năm 2018(trong giờ làm việc).
2. Địa điểm:Hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa của Văn phòng Sở Y tế (28 Lê Lợi, thành phố Huế).
VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:
1. Thời gian dự kiến tổ chức phỏng vấn:tuần thứ 1 của tháng 12 năm 2018; thời điểm chính thức sẽ thông báo cụ thể trên trang Website của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, 28 Lê lợi, thành phố Huế.
IX. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: Lệ phí xét tuyển: 400.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
Nếu cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Thừa Thiên Huế, 28 Lê Lợi - Huế; số điện thoại: 02343820937./.

B. Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Thọ
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa với những nội dung sau:
1. Số lượng: 42 người
2. Cơ cấu số lượng chỉ tiêu xem chi tiết tại đây
3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
4. Hồ sơ dự tuyển:
- Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ, Tầng 10 - Nhà B, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ trong các ngày làm việc từ 7 giờ 30 phút ngày 19/10/2018 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2018.
5. Thành phần hồ sơ bao gồm:
-  01 Đơn đăng ký xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH (theo mẫu).
-   01 Sơ yếu lý lịch tự thuật
-   01 Bản sao - Bằng tốt nghiệp đại học
-   02 Bản sao - Bảng điểm toàn khóa
-   01 Bản sao - Chứng chỉ tin học
-   01 Bản sao - Chứng chỉ ngoại ngữ
-   01 Giấy chứng nhận sức khỏe
-   01 Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
-   03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc
-   01 Bản sao - Giấy khai sinh và Chứng minh nhân dân.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: