Monday, June 11, 2018

Tài liệu ôn thi Kiểm toán nhà nước môn Lý thuyết kiểm toán

MỤC LỤC
I. Khái niệm về kiểm toán
1. KHÁI NIỆM KIỂM TOÁN
II. Phân loại kiểm toán
1. CÁC TIÊU THỨC PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN
2. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN THEO LOẠI HÌNH (THEO CHỨC NĂNG)
3. PHÂN LOẠI KIỂM TOÁN THEO CHỦ THỂ : KT ĐỘC LẬP, NỘI BỘ, NHÀ NƯỚC
III. Những khái niệm cơ bản trong kiểm toán
1. CƠ SỞ DẪN LIỆU
3. GIAN LẬN VÀ SAI SÓT
4. TRỌNG YẾU VÀ RỦI RO
4.1. Trọng yếu
4.2. Rủi ro
4.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán
5. BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
IV. Các bước cơ bản trong quy trình kiểm toán
1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
4. SO SÁNH CÁC QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
4.1. So sánh quy trình kiểm toán nhà nước với kiểm toán độc lập
4.2. So sánh quy trình kiểm toán nhà nước với kiểm toán nội bộ
V. Phương pháp kiểm toán
1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CƠ BẢN:
2. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN TUÂN THỦ
3. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHỌN MẪU KIỂM TOÁN
CÂU HỎI ÔN TẬP THÊM
1. Phân biệt chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác xuất
2. Phân biệt chọn mẫu thống kê và chọn mẫu phi thống kê
3. Sự khác nhau rủi ro chọn mẫu và rủi ro không do chọn mẫu
4. Ý nghĩa của chọn mẫu thay thế và chọn mẫu ko thay thế
5. Các yếu tốt chủ yếu quyết định cỡ mẫu cần chọn trong chọn mẫu thuộc tính
6. Đặc trưng của mẫu theo đơn vị tiền tệ
LINK DOWNLOAD: TẠI ĐÂY (nếu không vào được link xem hướng dẫn TẠI ĐÂY)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét: