Wednesday, October 21, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 143

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 143

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 2: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 3: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước ta?
Câu 4: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 5: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 7: Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ là:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 9: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND)?
Câu 10: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 11: Quyết định quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 12: Quyết định quản lý hành chính Nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 13: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Câu 14: Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào được quan niệm là chức năng cơ bản của Nhà nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 16: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 17: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 18: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 19: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 21: Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân ( UBND) là:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản trong quản lý công sản ở nước ta?
Câu 23: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 24: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?
Câu 26: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công ở nước ta?
Câu 27: Một trong những yêu cầu về nội dung của kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước là:
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 29: Vai trò nào dưới đây không phải là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta?
Câu 30: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 142

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 142

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 2: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 3: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 4: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là:
Câu 5: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 6: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở khía cạnh sau đây:
Câu 7: Đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước gồm có:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước ta giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 9: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước được thể hiện ở một trong những khía cạnh nào sau đây?
Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 11: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 12: Một trong những chức năng của Quốc hội:
Câu 13: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, thẩm quyền của Chính phủ được ban hành văn bản nào dưới đây?
Câu 14: Chức năng của Quốc hội là:
Câu 15: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.
Câu 16: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 17: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khi:
Câu 18: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 19: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 20: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 23: Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 24: Thường trực HĐND có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 25: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 26: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 27: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?
Câu 28: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công của nước ta?
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung trong kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính Nhà nước?
Câu 30: Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân ( UBND) cấp tỉnh, thành phố là:

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 141

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 141

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm:
Câu 2: Theo tính chất pháp lý, quyết định nào dưới đây không phải là quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 3: Chức năng nào dưới đây là chức năng của Quốc hội?
Câu 4: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có:
Câu 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện là:
Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 7: Một trong những nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước là:
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội ở nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý công sản ở nước ta?
Câu 10: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây là đặc tính ( đặc điểm) của cơ quan nhà nước?
Câu 12: Công việc do Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 13: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 14: Hình thức hoạt động của Chính phủ là:
Câu 15: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 16: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc phải tuân thủ trong công tác tuyển dụng cán bộ công chức?
Câu 17: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN VN?
Câu 18: Một trong những chức năng của Quốc hội là:
Câu 19: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?
Câu 20: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 22: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 23: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 24: Nhiệm vụ nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?
Câu 25: Hội đồng nhân dân có thẩm quyền ban hành văn bản sau:
Câu 26: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 27: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 28: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 29: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công ở nước ta?

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 140

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức viên chức số 140

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung dưới đây được lấy từ bộ "400 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kiến thức chung ôn thi công chức viên chức" (Các bạn có thể ấn vào trực tiếp đường link để download tài liệu về).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến Thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát ...., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà nước?
Câu 4: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?
Câu 5: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ( UBND) tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 6: Nguyên tắc hoạt động công vụ là:
Câu 7: Nội dung nào dưới đây là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 8: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính Nhà nước ta?
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải chức năng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 10: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 11: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 12: Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 13: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 14: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 15: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm, đặc tính của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 16: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ?
Câu 17: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 18: Chủ tịch nước được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 19: Trong cải cách Tài chính công (theo Quyết định 136/QĐ-TTg ngày 17-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ) có nội dung sau đây:
Câu 20: Đặc tính nào dưới đây không phải là đặc tính của nền hành chính nhà nước ta?
Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 22: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 23: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thường trực Hội đồng nhân dân?
Câu 24: Trong những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây, nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc về Thủ tướng Chính phủ?
Câu 25: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 27: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 28: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 29: Nguyên tắc nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội?