Monday, November 16, 2020

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 300

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 300

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền tuyển dụng công chức cấp xã?
Câu 2: Yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước gồm:
Câu 3: Phương án nào dưới đây đúng với quy định về thẩm quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ,công chức trong Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý tài chính công ở nước ta?
Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công
Câu 6: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 7: Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành là nhiệm vụ của:
Câu 8: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Văn bản pháp quy nào dưới đây người có thẩm quyền không phải ký thay mặt Thủ trưởng cơ quan?
Câu 10: Nội dung thi tuyển công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008
Câu 11: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 12: Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế là:
Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của cơ quan Nhà nước tA.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Câu 15: Sự cần thiết khách quan phải giữ vững định hướng XHCN cho nền KTTT ở nc ta vi:
Câu 16: Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 17: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 18: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ CHXHCN Việt Nam?
Câu 19: Nội dung nào không phải là nội dung quản lý thuế:
Câu 20: Nội dung của quản lý tài chính công:
Câu 21: Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành phải bảo đảm:
Câu 22: Đặc điểm của phương pháp hành chính trong QLNN về KT
Câu 23: UBND được ban hành các quyết định quản lý hành chính nhà nước sau:
Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại
Câu 25: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 26: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 27: Trong cơ cấu của Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:
Câu 28: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 29: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật
Câu 30: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 299

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 299

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Giải pháp nào dưới đây không phải là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội?
Câu 2: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải là của Uỷ ban nhân dân?
Câu 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 4: Công việc do tập thể Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số là:
Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm
Câu 6: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, nội dung nào sau đây không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 7: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 8: Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế là nhiệm vụ của:
Câu 9: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức
Câu 10: Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 11: Phương án nào dưới đây đúng với cơ cấu tổ chức Chính phủ?
Câu 12: Lãnh đạo của Cục thuế bao gồm:
Câu 13: Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 14: Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm được quy định trong văn bản đó nhưng:
Câu 16: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 17: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 18: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?
Câu 19: Thực hiện cấp phát, quyết toán hoá đơn ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Cục Thuế; theo dõi giám sát việc cấp bán các loại ấn chỉ theo quy định là nhiệm vụ của:
Câu 20: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 21: Nội dung nào không thuộc 1 trong 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước (theo nghị quyết 30c của chính phủ ngày mùng 8 tháng 11 năm 2011):
Câu 22: Muốn thành công trong giao tiếp hành chính cần chú ý yếu tố nào sau đây.
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hoạt động công vụ nước ta?
Câu 25: Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế là nhiệm vụ của:
Câu 26: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nhiệm vụ:
Câu 27: Để thực hiện quyền lực thống nhất của Nhà nước, Quốc hội có nhiệm vụ quyền hạn như sau
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước bao gồm mấy nghĩa vụ?
Câu 29: Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 30: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào:

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 298

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 298

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Quyết định quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm nào dưới đây?
Câu 2: Thủ tướng Chính phủ không có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm, cơ bản của văn băn QLNN?
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia quy định tại
Câu 5: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 6: Phương án nào dưới đây đúng với cơ sở hình thành bản chất hệ thống chính trị Việt Nam?
Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước?
Câu 8: Văn bản quản lý hành chính nhà nước hết hiệu lực khí:
Câu 9: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng để phân biệt chính sách xã hội (từ góc độ quản lý) với các chính sách kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng?
Câu 10: Địa vị pháp lý hiện hành của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là:
Câu 11: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây:
Câu 12: Một trong những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là
Câu 13: Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta
Câu 14: Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 15: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật quy định trong Luật cán bộ, công chức 2008 là một trong các
Câu 16: Nội dung nào dưới đây là giải pháp về công bằng xã hội trong chính sách xã hội ở nước ta?
Câu 17: Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy tính, mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng, cơ sở dữ liệu và báo cáo kịp thời với Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của:
Câu 18: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008, công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân là
Câu 19: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:
Câu 20: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức
Câu 21: Chính phủ có quyền sau đây đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố:
Câu 22: Nội dung nào dưới đây là một trong bốn nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?
Câu 23: Hoạt động công vụ là
Câu 24: Đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế thuộc nhóm công cụ nào trong các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế
Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 26: Nguyên tắc nào sau đây không là nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam:
Câu 27: Vị trí việc làm được định nghĩa trong Luật cán bộ, công chức 2008 là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để
Câu 28: Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
Câu 29: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 30: Vai trò chủ yếu của tài chính công ở nước ta là:

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 297

Đề thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức thuế miễn phí số 297

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Kiến thức chung trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 
Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề " 1000 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức thuế môn Kiến thức chung đầy đủ nhất" (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Kiến thức chung có 30 câu trắc nghiệm đúng sai các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!
Câu 1: Tham mưu giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế hoặc người đại diện theo ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về Thuế; hỗ trợ cơ quan thuế các cấp khi tham gia giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc trưng của tài chính công nhà nước ta?
Câu 3: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là:
Câu 5: Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế; kế hoạch hoạt động hàng năm và chương trình công tác tháng, quý của Tổng cục Thuế
Câu 6: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành văn bản loại văn bản nào dưới đây?
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành các quyết định quản lý hành chính:
Câu 8: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương tỉnh gồm
Câu 9: Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của chính sách xã hội đối với sự phát triển đất nước?
Câu 10: Đặc điểm về hình thức của văn bản quy phạm pháp luật là:
Câu 11: Trong nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 2010 có nội dung sau:
Câu 12: Uỷ ban nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Câu 13: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 14: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, cán bộ, công chức bị kỷ luật mức nào do tham nhũng thì không được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý?
Câu 15: Chi cục thuế có số thu trên 1000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất), cơ cấu tổ chức có đội nào sau đây:
Câu 16: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc của quản lý tài chính công?
Câu 17: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của:
Câu 18: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn; tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu về quản lý thuế theo ngành kinh tê đối với doanh nghiệp lớn
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của Thuế:
Câu 20: Nội dung nào dưới đây là đặc điểm đặc thù của nhà nước pháp quyền Việt Nam?
Câu 21: Nôi dung nào dưới đây không thuộc qui trình soạn thảo văn bản quản lý nhà nưởc?
Câu 22: Luật cán bộ, công chức 2008 quy định chính sách phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng do cơ quan nào sau đây quy định cụ thể?
Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, có bao nhiêu nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 25: Loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 26: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sau:
Câu 27: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công
Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động công vụ?
Câu 29: Xây dựng quy trình, kỹ năng về lập và tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước; nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp, qui trình dự báo thu hiện đại
Câu 30: Trong các nhiệm vụ quyền hạn sau đây nhiệm vụ và quyền hạn nào không thuộc thủ tướng Chính phủ?